Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl / AKTUALNOŚCI / Obwieszczenia
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Burmistrz Gminy Brwinów

 

zawiadamia,

 

iż została wydana decyzja Nr 29.2017 w dniu 26.09.2017 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 pn. „WAR 1561 A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 80/2 w obrębie Kanie, gmina Brwinów.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654


 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-10-11 14:29:11 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 44
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-10-11 14:29:11               Historia zmian
Publikacja 2017-10-11 14:29:15
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Burmistrz Gminy Brwinów

 

zawiadamia

 

iż została wydana decyzja Nr 31.2017 w dniu 9.10.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN w ul. Augustowskiej i ul. Łomżyńskiej (dz. nr ew. 46/18 obr. 6) w Brwinowie.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-10-11 14:26:42 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 45
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-10-11 14:26:42               Historia zmian
Publikacja 2017-10-11 14:27:20
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Burmistrz Gminy Brwinów

 

zawiadamia,

 

iż została wydana decyzja Nr 30.2017 w dniu 6.10.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w działkach drogowych oznaczonych nr ew.: 168/30, 168/31 i 169/18 we wsi Otrębusy, gm. Brwinów.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 


 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-10-11 14:26:01 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 44
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-10-11 14:26:01               Historia zmian
Publikacja 2017-10-11 14:26:04
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

WA-P.6731.14.2015 (293 KB)

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-10-06 13:09:50 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 82
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-10-06 13:09:50               Historia zmian
Publikacja 2017-10-06 13:10:38
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z EN I E

Burmistrza Gminy Brwinów o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12 i 477/13.

 

Na  podstawie  art. 39 ust.1 pkt 1 i 2 w  związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1  ustawy  z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Z dokumentacjami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 206, w godzinach pracy Urzędu. Stosownie do art. 39 ust. 1  pkt 3-5 i art. 40  ww.  ustawy,  zainteresowani mogą składać wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów lub pocztą na adres: 05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12; ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 206 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urbanistyka@brwinow.pl w terminie do dnia 23 października 2017 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Brwinów. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiński

 

Dodany 2017-09-28 15:00:59 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 130
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-09-28 15:20:57               Historia zmian [1]
Publikacja 2017-09-28 15:01:07
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 11.09.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Wigusin (dz. nr ew. 209/2) obr. 6 w Brwinowie.

 

 

                Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,   ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

 

 

 

                                                                                              Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

                                                                                              Ewa Sobierańska

                                                                                              p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

 

na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 11.09.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w działce nr ew. 19/4 obr. 13 w Brwinowie.

 

 

 

                Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,              ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

 

 

 

                                                                                              Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

                                                                                              Ewa Sobierańska

                                                                                              p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

 

 

 

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-09-18 16:02:33 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 200
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-09-18 16:02:33               Historia zmian
Publikacja 2017-09-18 16:02:39
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10 a powołanej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak: WAW – UO-4501.10.W.2017.PM z dnia 8.09.2017 r. Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na
budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 pn. „WAR 1561 A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 80/2 w obrębie Kanie, gmina Brwinów.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-09-15 13:52:49 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 217
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-09-15 13:52:49               Historia zmian
Publikacja 2017-09-15 13:52:52
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak: I-1.466.257.2017.1.AO z dnia 6.09.2017 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 pn. „WAR 1561 A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 80/2 w obrębie Kanie, gmina Brwinów.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-09-15 13:21:43 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 217
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-09-15 13:21:43               Historia zmian
Publikacja 2017-09-15 13:21:46
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek PGE Dystrybucja S. A. w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21 A zostało w dniu 30.08.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN w ul. Augustowskiej i ul. Łomżyńskiej (dz. nr ew. 46/18 obr. 6) w Brwinowie.

 

 

                Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,  ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

 

 

 

                                                                                              Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

                                                                                              Ewa Sobierańska

                                                                                              p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

 

 

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-09-14 15:05:03 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 224
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-09-14 15:05:03               Historia zmian
Publikacja 2017-09-14 15:05:11
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Burmistrz Gminy Brwinów

 

zawiadamia,

 

iż została wydana decyzja Nr 28.2017 w dniu 7.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w działce drogowej oznaczonej nr ew. 531/12 we wsi Kanie, gm. Brwinów.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

                                                                      Ewa Sobierańska

                                                                   p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-09-13 09:51:04 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 236
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-09-13 09:51:04               Historia zmian
Publikacja 2017-09-13 09:51:07
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 11 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 2197/P/NZW/17 z dnia 1.09.2017 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Mazowieckiego Wojewódzkiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 pn. „WAR 1561 A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 80/2 w obrębie Kanie, gmina Brwinów.

 

                                                                                                                                   

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

 

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-09-07 14:21:54 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 279
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-09-07 14:21:54               Historia zmian
Publikacja 2017-09-07 14:21:58
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,

 

iż została wydana w dniu 30.08.2017 r. decyzja Nr 26.2017 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PRU 4401D” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 100 we wsi Biskupice gm. Brwinów.

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-09-04 11:03:11 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 309
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-09-04 11:03:11               Historia zmian
Publikacja 2017-09-04 11:03:36
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 

WOOŚ-II.4210.32.2017.MW.2 (842 KB)

 

Obwieszczenie

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-08-18 09:09:31 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 415
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-08-18 09:09:31               Historia zmian
Publikacja 2017-08-18 09:09:34
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

 

WI-II.7820.2.4.2017.MP (352 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-08-18 09:08:28 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 417
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-08-18 09:08:28               Historia zmian
Publikacja 2017-08-18 09:08:34
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Starosta Pruszkowski

WA-P.6731.14.2015

 

Postanowienie Nr 1348/2017 (553 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-08-18 09:07:33 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 415
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-08-18 09:07:33               Historia zmian
Publikacja 2017-08-18 09:07:39
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 492/2017 z dnia 1.08.2017 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w działce drogowej nr ew. 531/12 we wsi Kanie, gm. Brwinów.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

                                                                      Ewa Sobierańska

                                                                   p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

 

 

 

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-08-14 13:05:05 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 448
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-08-14 13:05:05               Historia zmian
Publikacja 2017-08-14 13:05:13
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy,
gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12 i 477/13.

 

 

         Na  podstawie  art.  17  pkt 1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Brwinowie uchwały nr XLIII.374.2017 z dnia 31 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy,  gm. Brwinów.

 

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.

 

Wnioski na piśmie należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Brwinowie   (05-840  Brwinów, ulica  Grodziska 12, pokój nr 7)  w  terminie  do  dnia 8 września 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                        w/z Burmistrza

Sławomir Walendowski

Zastępca Burmistrza

Gminy Brwinów

 

 

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-08-10 13:55:03 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 470
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-08-10 13:55:03               Historia zmian
Publikacja 2017-08-10 13:55:10
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

WI-II.7820.2.4.2017.MP

 

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego (495 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-08-03 12:37:45 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 510
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-08-03 12:37:45               Historia zmian
Publikacja 2017-08-03 12:37:49
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 22.2017 w dniu 25.07.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w drodze oznaczonej nr ew. 91/1 obr. 15 oraz w ul. Pruszkowskiej (działki nr ew. 2/23 i 2/102 obr. 15) w Brwinowie.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Jerzy Wysocki

zastępca Burmistrza

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-07-27 15:13:36 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 554
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-07-27 15:13:36               Historia zmian
Publikacja 2017-07-27 15:13:39
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS


O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, zostało w dniu 19.07.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Zielonej (dz. nr ew. 133/4 i 133/5) obr. 16 w Brwinowie.

 

 

                Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 


                                                                                              w z. BURMISTRZA

                                                                                              Jerzy Wysocki

                                                                                              Zastępca Burmistrza

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-07-26 12:13:29 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 563
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-07-26 12:13:29               Historia zmian
Publikacja 2017-07-26 12:13:33
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 21.2017 w dniu 13.07.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Otrębuskiej (działka nr ew. 108/40 obr.21) w Brwinowie.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Jerzy Wysocki

zastępca Burmistrza

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-07-17 15:04:16 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 622
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-07-17 15:04:16               Historia zmian
Publikacja 2017-07-17 15:04:19
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 20.2017 w dniu 12.07.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN w ul. Wilsona (dz. nr ew. 224/4 obr. 14, dz. nr ew. 192 obr. 17 i dz. nr ew. 1/4 obr. 19), w działkach nr ew. 171/2 i 174/6 obr.14, w ul. Kępińskiej (dz. nr ew. 191/1 obr. 17 i nr ew. 2 obr. 19), w ul. Orzeszkowej (dz. nr ew. 82/4 i dz. nr ew. 82/5 obr. 17), w Brwinowie.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Jerzy Wysocki

zastępca Burmistrza

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-07-17 13:11:22 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 627
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-07-17 13:11:22               Historia zmian
Publikacja 2017-07-17 13:11:28
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 419/2017 z dnia 5.07.2017 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pałacu na terenie Parku Miejskiego im. 36 Pułku Legii Akademickiej wraz z jego przebudową i remontem, z przeznaczeniem na działalność kulturalną i oświatową oraz realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym dojścia i miejsca parkingowe (ok. 25 stanowisk),na działce nr ew. 3/16 obr. 5 w Brwinowie.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

                                                                      Jerzy Wysocki

                                                                      zastępca Burmistrza


Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-07-11 14:34:18 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 664
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-07-11 14:34:18               Historia zmian
Publikacja 2017-07-11 14:34:36
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 404/2017 z dnia 30.06.2017 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej na działce nr ew. 2/1 obr. 2 w Brwinowie, wzdłuż drogi powiatowej – ul. marsz. J. Piłsudskiego.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

                                                                      Jerzy Wysocki

                                                                      zastępca Burmistrza

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-07-11 14:33:50 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 668
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-07-11 14:33:50               Historia zmian
Publikacja 2017-07-11 14:34:02
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust.4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 403/2017 z dnia 30.06.2017 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej na działce nr ew. 3/3 obr. 2 w Brwinowie, wzdłuż drogi powiatowej – ul. marsz. J. Piłsudskiego.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Jerzy Wysocki

zastępca Burmistrza

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-07-11 14:33:24 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 665
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-07-11 14:33:24               Historia zmian
Publikacja 2017-07-11 14:33:27
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie zostało w dniu 30.06.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w działce drogowej oznaczonej nr ew. 531/12 we wsi Kanie gm. Brwinów.

 

 

                Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,  ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

                p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-07-10 14:02:45 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 673
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-07-10 14:02:45               Historia zmian
Publikacja 2017-07-10 14:02:49
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

WA.6731.10.2017

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (421 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-07-10 10:58:12 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 672
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-07-10 10:58:12               Historia zmian
Publikacja 2017-07-10 10:58:15
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 18.2017 w dniu 3.07.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Brzozowej (dz. nr ew. 439/5, 1101, 1102 i 1103), ul. Jeżynowej (dz. nr ew. 409) we wsi Otrębusy gm. Brwinów.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 


Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-07-04 15:18:56 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 709
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-07-04 15:18:56               Historia zmian
Publikacja 2017-07-04 15:19:00
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 17.2017 w dniu 26.06.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach oznaczonych nr ew. 208 i 213/3 we wsi Kanie gm. Brwinów.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-06-29 13:31:39 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 752
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-06-29 13:31:39               Historia zmian
Publikacja 2017-06-29 13:32:01
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 16.2017 w dniu 19.06.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia oraz złącz kablowych ZK i wymianie słupa na działkach nr ew.: 531/1, 531/9, 531/12, 535, 578/1, 587 i 1009 położonych we wsi Kanie gm. Brwinów przy ul. Górnej.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-06-22 15:53:43 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 813
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-06-22 15:53:43               Historia zmian
Publikacja 2017-06-22 15:53:46
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie przy ul. Równoległej 4 A zostało w dniu 14.06.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Otrębuskiej (dz. nr ew. 108/40 obr. 21) w Brwinowie.

                 Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,              ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 


                                                                              Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

                                                                              Ewa Sobierańska

                                                                              p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 


 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie przy ul. Równoległej 4 A zostało w dniu 14.06.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w drodze oznaczonej nr ew. 91/1 obr. 15 oraz w ul. Pruszkowskiej (dz. nr ew. 2/23 i 2/102 obr. 15) w Brwinowie.

 

                 Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,              ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

 

                                                                              Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

                                                                              Ewa Sobierańska

                                                                              p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-06-22 12:58:18 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 811
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-06-22 12:58:18               Historia zmian
Publikacja 2017-06-22 12:58:29
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)
zawiadamia się 
 
iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak:WZMiUW.W/IGM-0231.72.104/17 z dnia 5.06.2017 r. Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego na nieruchomości składającej się z działek nr ew. 3/6 i 3/7 obr. 4 w Brwinowie przy ul. Sochaczewskiej.
 
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
 
Kontakt telefoniczny pod numerami:
738-2614 lub 738-2654
 
 
Z up. Burmistrza Gminy Brwinów
 
Ewa Sobierańska
p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów
 
Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-06-14 14:54:30 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 849
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-06-14 14:54:30               Historia zmian
Publikacja 2017-06-14 14:54:32
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 O B W I E S Z C Z E N I E

 
Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów 
 
z a w i a d a m i a,  ż e
 
na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 31.05.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania Pałacu na terenie Parku Miejskiego im. 36 Pułku Legii Akademickiej w Brwinowie wraz z jego przebudową i remontem, z przeznaczeniem na działalność kulturalną i oświatową oraz realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym  dojścia i miejsca parkingowe (ok. 25 stanowisk), na działce nr ew. 3/16 obr. 5 w Brwinowie.
 
Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
 
 
 
 
Z up. Burmistrza Gminy Brwinów
 
Ewa Sobierańska
p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów
 
 
 
 
 
 
Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-06-14 08:48:18 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 856
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-06-14 08:48:18               Historia zmian
Publikacja 2017-06-14 08:48:20
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów 
 
z a w i a d a m i a,  ż e
 
na wniosek Pana Pawła Ponikowskiego Up-Telecom Sp. z o.o. w Warszawie, działającego jako pełnomocnik Spółki P4 Sp. z o.o. w Warszawie zostało w dniu 7.06.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PRU 4401D” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 100 we wsi Biskupice gm. Brwinów.
 
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,  ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
 
 
 
 
Z up. Burmistrza Gminy Brwinów
 
Ewa Sobierańska
p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów
 
 
 
 
Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-06-14 08:47:52 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 855
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-06-14 08:47:52               Historia zmian
Publikacja 2017-06-14 08:47:54
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 12.2017 w dniu 25.05.2017 r. odmawiająca  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "WAR 1561 A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wewnętrzna linią zasilającą na działce nr ew. 80/2 we wsi Kanie gm. Brwinów.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-06-08 12:50:27 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 881
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-06-08 12:50:27               Historia zmian
Publikacja 2017-06-08 12:50:30
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 29.05.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ścieżki rowerowej na działce nr ew. 3/3 obr. 2 w Brwinowie,  wzdłuż drogi powiatowej –
ul. marsz. J. Piłsudskiego.                Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,  ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

 

 

                                                                              Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

                                                                              Ewa Sobierańska

                                                                              p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 29.05.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ścieżki rowerowej na działce nr ew. 2/1 obr. 2 w Brwinowie,  wzdłuż drogi powiatowej –
ul. marsz. J. Piłsudskiego.                Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

 

 

                                                                              Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

                                                                              Ewa Sobierańska

                                                                              p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-06-07 14:24:08 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 907
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-06-07 14:24:08               Historia zmian
Publikacja 2017-06-07 14:24:12
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 O B W I E S Z C Z E N I E

 
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)
 
zawiadamia się 
 
iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak: I-1.466.158.2017.AO z dnia 26.05.2017 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie parkingu "Parkuj i Jedź" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie znajdującym się na działce nr ew. 357/12 we wsi Otrębusy gm. Brwinów przy ul. Natalińskiej.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

Kontakt telefoniczny pod numerami:
738-2614 lub 738-2654
 
 
Z up. Burmistrza Gminy Brwinów
 
Ewa Sobierańska
p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów
 
 
 
Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-06-02 14:00:58 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 947
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-06-02 14:00:58               Historia zmian
Publikacja 2017-06-02 14:01:00
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 O B W I E S Z C Z E N I E

 
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)
 
zawiadamia się 
 
iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak: WPN-III.612.868.2017.OK z dnia 29.05.2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie parkingu "Parkuj i Jedź" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie znajdującym się na działce nr ew. 357/12 we wsi Otrębusy gm. Brwinów przy ul. Natalińskiej.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

Kontakt telefoniczny pod numerami:
738-2614 lub 738-2654
 
 
 
Z up. Burmistrza Gminy Brwinów
 
Ewa Sobierańska
p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów
 
 
 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-06-02 13:59:45 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 945
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-06-02 13:59:45               Historia zmian
Publikacja 2017-06-02 13:59:51
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 O B W I E S Z C Z E N I E

 
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)
 
zawiadamia się 
 
iż została wydana decyzja Nr 13.2017 w dniu 25.05.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w drodze oznaczonej nr ew. 127 we wsi Koszajec, gm. Brwinów. 
 
 
Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy 
w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.


Kontakt telefoniczny pod numerami:
738-2614 lub 738-2654
 
 
 
Z up. Burmistrza Gminy Brwinów
 
 Ewa Sobierańska
p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów
 
 
 
 
Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-06-02 13:58:15 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 949
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-06-02 13:58:15               Historia zmian
Publikacja 2017-06-02 13:58:18
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 326/2017 z dnia 23.05.2017 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 208 i 213/3 we wsi Kanie, gm. Brwinów.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-05-31 09:03:29 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 971
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-05-31 09:03:29               Historia zmian
Publikacja 2017-05-31 09:03:34
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 850/2017 z dnia 22.05.2017 r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 208, 213/3 we wsi Kanie, gm. Brwinów.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-05-30 14:35:53 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 967
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-05-30 14:35:53               Historia zmian
Publikacja 2017-05-30 14:35:56
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 11.2017 w dniu 10.05.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania auli wykładowej wraz z jej rozbudową i przebudową z przeznaczeniem na salę kameralną na cele kulturalno-oświatowe oraz realizacji miejsc postojowych (ok. 40 stanowisk) na działce nr ew. 3/16 obr. 5 na terenie Parku Miejskiego im. 36 Pułku Legii Akademickiej w Brwinowie.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy
w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-05-30 14:35:19 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 971
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-05-30 14:35:19               Historia zmian
Publikacja 2017-05-30 14:35:22
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 295/2017 z dnia 15.05.2017 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia oraz złącz kablowych ZK i wymianie słupa na działkach nr ew.: 531/1, 531/9, 531/12, 535, 578/1, 587 i 1009 położonych we wsi Kanie gm. Brwinów przy ul. Górnej.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-05-23 14:25:54 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1032
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-05-23 14:25:54               Historia zmian
Publikacja 2017-05-23 14:27:01
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek PGE Dystrybucja S. A. w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21 A zostało w dniu 10.05.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN w ul. Wilsona (dz. nr ew. 224/4 obr. 14, dz. nr ew. 192 obr. 17
i dz. nr ew. 1/4 obr. 19), w działkach nr ew. 171/2 i 174/6 obr. 14, w ul. Kępińskiej (dz. nr ew. 191/1 obr. 17 i nr ew. 2 obr. 19), w ul. E.Orzeszkowej (dz. nr ew. 82/4 i dz. nr ew. 82/5 obr. 17), w Brwinowie.

 

                Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 


 

                                                                                              Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

                                                                                              Jerzy Wysocki

                                                                                              Zastępca Burmistrza

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-05-17 14:25:44 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1083
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-05-17 14:25:44               Historia zmian
Publikacja 2017-05-17 14:27:10
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak: O/Wa.Z-3.4351.246.2017.ŁB z dnia 8.05.2017 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej Sn 15 kV w drodze oznaczonej nr ew. 127 we wsi Koszajec, gm. Brwinów.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Jerzy Wysocki

zastępca Burmistrza

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-05-17 10:26:04 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1089
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-05-17 10:26:04               Historia zmian
Publikacja 2017-05-17 10:27:15
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 25.04.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego na nieruchomości składającej się z działek nr ew. 3/6 i 3/7 obr. 4 w Brwinowie przy ul. Sochaczewskiej.

 

                Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-05-16 12:44:20 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1098
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-05-16 12:44:20               Historia zmian
Publikacja 2017-05-16 12:44:22
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

 

na wniosek Gminy Brwinów zostało w dniu 24.04.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie Parkingu Parkuj i Jedź (ok. 42 miejsca postojowe) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 357/12 we wsi Otrębusy gm. Brwinów przy ul. Natalińskiej.

 

                Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-05-08 15:02:51 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1168
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-05-08 15:02:51               Historia zmian
Publikacja 2017-05-08 15:03:12
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 9.2017 w dniu 27.04.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN w ul. Błońskiej (dz. nr ew. 362/2, 402/4, 398, 387, 404/4), w ul. Czubińskiej (dz. nr ew. 25/1) w  ul. Kampinoskiej (dz. nr ew. 34/4) w ul. Klonowej (dz. nr ew. 35/2 i 35/4) oraz w ul. F. Chopina (dz. nr ew. 43/2) obr.3 w Brwinowie.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-04-28 12:09:28 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1249
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-28 12:09:28               Historia zmian
Publikacja 2017-04-28 12:09:31
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 10.2017 w dniu 28.04.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Poprzecznej (dz. nr ew. 192/1 i 192/8 obr. 21) oraz w ul. Kruczej (dz. nr ew. 210/2 obr. 21) w Brwinowie.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-04-28 12:08:28 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1245
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-28 12:08:28               Historia zmian
Publikacja 2017-04-28 12:09:11
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 43/2017
z dnia 21.04.2017 r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania auli wykładowej wraz z jej rozbudową i przebudową z przeznaczeniem na salę kameralną na cele kulturalno-oświatowe oraz realizacji miejsc postojowych (ok. 40 stanowisk) na działce nr ew. 3/16 obr. 5 na terenie Parku Miejskiego im. 36 Pułku Legii Akademickiej w Brwinowie.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-04-26 12:57:35 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1286
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-26 12:57:35               Historia zmian
Publikacja 2017-04-26 12:57:38
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 248/2017
z dnia 19.04.2017 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania auli wykładowej wraz z jej rozbudową i przebudową z przeznaczeniem na salę kameralną na cele kulturalno-oświatowe oraz realizacji miejsc postojowych (ok. 40 stanowisk) na działce nr ew. 3/16 obr. 5 na terenie Parku Miejskiego im. 36 Pułku Legii Akademickiej w Brwinowie.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-04-26 12:57:09 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1284
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-26 12:57:09               Historia zmian
Publikacja 2017-04-26 12:57:12
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 4 A zostało w dniu 11.04.2017r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Ø 40 PE i długości 30,0 m działkach nr ew. 735/8 i 595 położonych w Otrębusach.

 

 

                Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,              ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400). Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

Dodany 2017-04-18 15:02:16 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1401
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-18 15:02:39               Historia zmian [1]
Publikacja 2017-04-18 15:02:20
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 4 A zostało w dniu 11.04.2017r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Ø 40 PE i długości 35,0 m na działkach o nr ew. 208 i 213/3 położonych we wsi Kanie gm. Brwinów.

 

 

                Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,  ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-04-18 15:01:13 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1397
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-18 15:01:13               Historia zmian
Publikacja 2017-04-18 15:01:15
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 4 A zostało w dniu 11.04.2017r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Ø 40 PE i długości 30,0 m działkach nr ew. 735/8 i 595 położonych w Otrębusach.

 

 

                Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

 

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

Dodany 2017-04-18 14:59:31 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1399
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-18 14:59:46               Historia zmian [1]
Publikacja 2017-04-18 14:59:35
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

WA.6731.10.2017 (363 KB)

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-04-18 08:13:08 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1406
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-18 08:13:08               Historia zmian
Publikacja 2017-04-18 08:13:12
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 8.2017 w dniu 11.04.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na remoncie i przebudowie pałacyku Karolin dla potrzeb projektowanej bazy oświatowo-edukacyjnej do prezentacji i promocji folkloru na działce nr ew. 490 we wsi Otrębusy gm. Brwinów przy ul. Świerkowej.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

  

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-04-12 12:52:38 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1436
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-12 12:52:38               Historia zmian
Publikacja 2017-04-12 12:52:41
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek MLP Pruszków II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie ul. 3-go Maja 8 zostało w dniu 31.03.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w drodze oznaczonej nr ew. 127 we wsi Koszajec.

 

 

                Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,   ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-04-07 13:14:11 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1480
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-07 13:14:11               Historia zmian
Publikacja 2017-04-07 13:16:48
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak: WPN-III.612.476.2017.BK z dnia 3.04.2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na remoncie i przebudowie pałacyku Karolin dla potrzeb projektowanej bazy edukacyjnej do prezentacji i promocji folkloru na działce nr ew. 490 we wsi Otrębusy gm. Brwinów przy ul. Świerkowej.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-04-05 14:44:59 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1507
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-05 14:44:59               Historia zmian
Publikacja 2017-04-05 14:45:02
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 208/2017 z dnia 31.03.2017 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na remoncie i przebudowie pałacyku Karolin dla potrzeb projektowanej bazy edukacyjnej do prezentacji i promocji folkloru na działce nr ew. 490 we wsi Otrębusy gm. Brwinów przy
ul. Świerkowej.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-04-05 14:37:59 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1509
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-05 14:37:59               Historia zmian
Publikacja 2017-04-05 14:38:02
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

WA.6731.4.2017 Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

OBWIESZCZENIE WA.6731.4.2017 (383 KB)

Dodany 2017-04-05 12:01:02 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1513
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-05 12:01:16               Historia zmian [1]
Publikacja 2017-04-05 12:01:04
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS


O B W I E S Z C Z E N I E

  

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 17.03.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania auli wykładowej wraz z jej rozbudową i przebudową z przeznaczeniem na salę kameralną oraz realizacji miejsc postojowych (ok. 40 stanowisk) na działce nr ew. 3/16 na terenie Parku Miejskiego im. 36 Pułku Legii Akademickiej w Brwinowie.

 

                Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,  ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-04-03 12:19:03 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1558
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-03 12:19:03               Historia zmian
Publikacja 2017-04-03 12:19:05
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek Pana Pawła Ponikowskiego Up-Telecom Sp. z o.o. w Warszawie, działającego jako pełnomocnik Spółki P4 Sp. z o.o. w Warszawie  zostało w dniu 23.02.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR 1561 A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 80/2 we wsi Kanie gm. Brwinów.

 

                Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,              ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-04-03 12:17:15 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1561
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-04-03 12:17:15               Historia zmian
Publikacja 2017-04-03 12:17:20
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 5.2017 w dniu 22.03.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie świetlicy wiejskiej oraz miejsc postojowych (ok. 25 stanowisk) na działce nr ew. 916 we wsi Kanie gm. Brwinów przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy
w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654


 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Jerzy Wysocki

zastępca Burmistrza

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-03-31 11:03:18 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1581
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-31 11:03:18               Historia zmian
Publikacja 2017-03-31 11:03:20
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 185/2017 z dnia 22.03.2017 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach drogowych oznaczonych nr ew. 166/7, 166/24 i 166/25  we wsi Kanie, gm. Brwinów.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-03-29 11:55:36 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1603
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-29 11:55:36               Historia zmian
Publikacja 2017-03-29 11:55:40
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek PGE Dystrybucja S. A. w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21 A zostało w dniu 20.03.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN w ul. Błońskiej (dz. nr ew. 362/2, 402/4, 398, 387, 404/4), w ul. Czubińskiej (dz. nr ew. 25/1), w ul. Kampinoskiej (dz. nr ew. 34/4), w ul. Klonowej (dz. nr ew. 35/2 i 35/4) oraz w ul. F. Chopina (dz. nr ew. 43/2) obr. 3 w Brwinowie.

 

                Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,  ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Jerzy Wysocki

Zastępca Burmistrza

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-03-24 11:21:30 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1664
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-24 11:21:30               Historia zmian
Publikacja 2017-03-24 11:21:33
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 4.2017 w dniu 21.03.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Żwirki i Wigury (dz. nr ew. 136/7 obr. 10) w Brwinowie.

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Jerzy Wysocki

zastępca Burmistrza

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-03-21 14:49:02 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1687
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-21 14:49:02               Historia zmian
Publikacja 2017-03-21 14:49:22
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 


                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego z siedzibą w Karolinie przy ul. Świerkowej 2 zostało w dniu 6.03.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na remoncie i przebudowie pałacyku Karolin dla potrzeb projektowanej bazy edukacyjnej do prezentacji i promocji folkloru na działce nr ew. 490 we wsi Otrębusy gm. Brwinów przy ul. Świerkowej.

 

                Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Jerzy Wysocki

Zastępca Burmistrza

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-03-16 15:16:30 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1716
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-16 15:16:30               Historia zmian
Publikacja 2017-03-16 15:16:44
Obwieszczenie Starosty PruszkowskiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 WA.6731.4.2017 Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na realizacj inwestycji drogowej

 

OBWIESZCZENIE WA.6731.4.2017 (681 KB)

Dodany 2017-03-15 08:24:37 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1746
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-15 08:25:06               Historia zmian
Publikacja 2017-03-15 08:25:12
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Urząd Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, zostało w dniu 8.02.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Borkowej  (dz. nr ew. 190/6 obr. 17 i dz. nr ew. 195/12 obr. 21) w ul. Poprzecznej ( dz. nr ew. 192/1 i 192/8 obr. 21) oraz w ul. Kruczej (dz. nr ew. 210/2 obr. 21) w Brwinowie.

 

                Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

 

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-03-14 12:54:09 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1758
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-14 12:54:09               Historia zmian
Publikacja 2017-03-14 12:54:24
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-III.7840.7.38.2016.MS (377 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-03-13 15:26:12 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1754
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-13 15:26:12               Historia zmian
Publikacja 2017-03-13 15:26:14
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)
 
zawiadamia się 
 
iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 132/2017 z dnia 1.03.2017 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej oraz miejsc postojowych (ok. 25 stanowisk) na działce nr ew. 916 we wsi Kanie gm. Brwinów przy ul. marsz. J. Piłsudskiego.
 
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
 
Kontakt telefoniczny pod numerami:
738-2614 lub 738-2654
 
 
 
Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska
 p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów
 
 
Dodany 2017-03-09 14:51:14 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1818
Autor dokumentu: M.L.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-09 14:51:54               Historia zmian [1]
Publikacja 2017-03-09 14:51:16
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak: I-1.466.62.2017.1.KZ
z dnia 6.03.2017 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w działkach nr ew. 1/29, 1/30 i 1/31 obr.20 w Brwinowie oraz w działkach nr ew. 126/7 i 126/8 we wsi Otrębusy gm. Brwinów, stanowiących część drogi wojewódzkiej nr 719.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-03-09 14:48:19 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1806
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-09 14:48:19               Historia zmian
Publikacja 2017-03-09 14:48:25
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS


O B W I E S Z C Z E N I E

    Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Urząd Gminy Brwinów

z a w i a d a m i a,  ż e

na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 20.02.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej oświetleniowej nN na działkach nr ew. 118, 19/3 i 19/4 we wsi Krosna – Wieś gm. Brwinów.


    Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,   ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600, piąt.800-1400).
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.


                        Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

                        Ewa Sobierańska
                        p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów


 

Dodany 2017-03-08 12:33:28 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1806
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-09 13:06:57               Historia zmian [2]
Publikacja 2017-03-08 12:33:40
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)
 
zawiadamia się 
 
iż została wydana decyzja Nr 3.2017 w dniu 6.03.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Torfowej ( działka nr ew. 54/1 we wsi Otrębusy ), w ul. Pszczelińskiej    (dz. nr ew. 126/5 we wsi Otrębusy i dz. nr ew. 300 obr.16 w Brwinowie) oraz w działce nr ew. 128/3 we wsi Otrębusy, gm. Brwinów.
 
 
Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
 
 
Kontakt telefoniczny pod numerami:
738-2614 lub 738-2654
 
 
 
Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska
p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów
 
Dodany 2017-03-09 13:04:27 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1793
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-09 13:04:38               Historia zmian
Publikacja 2017-03-09 13:04:41
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Brwinów, dnia 8 marca 2017 r.

OSR. 6220.11.2016.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Brwinów zawiadamia, że w dniu 6 marca 2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji do produkcji mas bitumicznych” we wsi Moszna gm. Brwinów na terenie działek ewidencyjnych o numerach: 263/9, 263/10, 263/11, 263/12 obr. 13.

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8 – 18, wtorek – czwartek 8 – 16, piątek 8 – 14, w pokoju nr 12.

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-03-09 13:00:48 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1812
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-09 13:00:48               Historia zmian
Publikacja 2017-03-09 13:00:52
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Brwinów, dnia 8 marca 2017 r.

OSR. 6220.1. 2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Brwinów zawiadamia, że w dniu 6 marca 2017 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz w dniu 8 marca 2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hal z przeznaczeniem na działalność magazynowo-produkcyjną wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w miejscowości Moszna Parcela gm. Brwinów na terenie działek ewidencyjnych o numerach: 29/1, 28/4, 28/3, 26/5, 26/4, 25 – obręb 14.

Jednocześnie informuję, że w dniu 23 lutego 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią WOOŚ-I.4240.171.2017.SM. odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8 – 18, wtorek – czwartek 8 – 16, piątek 8 – 14, w pokoju nr 12.

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-03-09 12:57:37 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1787
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-09 12:57:37               Historia zmian
Publikacja 2017-03-09 12:57:43
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak: I-1.466.37.2017.1.KZ z dnia 6.02.2017r. Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Torfowej (działka nr ew. 54/1 we wsi Otrębusy), w ul. Pszczelińskiej (dz. nr ew. 126/5 we wsi Otrębusy i dz. nr ew. 300 obr.16 w Brwinowie) oraz w działce nr ew. 128/3 we wsi Otrębusy, gm. Brwinów.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

                                                                      Ewa Sobierańska

                                                                   p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-02-09 12:13:05 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2045
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-02-09 12:13:05               Historia zmian
Publikacja 2017-02-09 12:13:39
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

WI-II.7821.21.2.2016.MP Obwieszczenie o wydaniu decyzji... (1120 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-02-08 15:00:25 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2048
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-02-08 15:00:25               Historia zmian
Publikacja 2017-02-08 15:00:28
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 roku o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (308 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-02-07 08:50:09 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2056
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-02-07 08:50:09               Historia zmian
Publikacja 2017-02-07 08:50:12
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Urząd Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 26.01.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej oraz miejsc postojowych (ok. 25 stanowisk) na działce nr ew. 916 we wsi Kanie gm. Brwinów przy ul. marsz. J. Piłsudskiego.

 

 

                Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-02-06 12:01:09 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2071
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-02-06 12:01:09               Historia zmian
Publikacja 2017-02-06 12:01:12
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E


    Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Urząd Gminy Brwinów

z a w i a d a m i a,  ż e

na wniosek Pana Pawła Czekaj zostało w dniu 16.01.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej
w działkach nr ew. 1/29, 1/30 i 1/31 obr. 20 w Brwinowie oraz
w działkach nr  ew. 126/7 i 126/8 we wsi Otrębusy gm. Brwinów, stanowiących część drogi wojewódzkiej nr 719.


    Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.


Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska
p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-02-02 09:30:22 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2130
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-02-02 09:30:22               Historia zmian
Publikacja 2017-02-02 09:30:42
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSSO B W I E S Z C Z E N I E

     Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Urząd Gminy Brwinów

z a w i a d a m i a,  ż e

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie zostało w dniu 10.01.2017 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach drogowych oznaczonych nr ew. 166/7, 166/24 i 166/25 we wsi Kanie.


    Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 12:00-18:00, wt-czw. 8:00-16:00,piąt.8:00-14:00). Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.                        Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

                        Ewa Sobierańska
                        p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

Dodany 2017-01-25 12:31:28 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2185
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-01-25 12:32:09               Historia zmian [1]
Publikacja 2017-01-25 12:31:32
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) 

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 1.2017 w dniu 4.01.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN w ul. Długiej (dz. nr ew. 103 we wsi Krosna-Wieś i dz. nr ew. 127 we wsi Biskupice) oraz w ul. Józefowskiej (dz. nr ew.96/7 i 96/8) i dz. nr ew. 88/5 i 90/1 we wsi Krosna -Wieś gm. Brwinów.

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy
w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-01-16 09:04:56 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2299
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-01-16 09:04:56               Historia zmian
Publikacja 2017-01-16 09:05:23
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
O B W I E S Z C Z E N I E
Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Urząd Gminy Brwinów 
 
z a w i a d a m i a,  ż e

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie zostało w dniu 12.12.2016 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Torfowej (działka nr ew. 54/1 we wsi Otrębusy), w ul. Pszczelińskiej ( dz. nr ew. 126/5 we wsi Otrębusy i dz. nr ew. 300 obr. 16 w Brwinowie) oraz w działce nr ew. 128/3 we wsi Otrębusy.
 
Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600, piąt.800-1400).
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
 
 
Z up. Burmistrza Gminy Brwinów
 
Ewa Sobierańska
p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów
 
 
Dodany 2017-01-13 12:47:57 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2331
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-01-13 12:49:13               Historia zmian
Publikacja 2017-01-13 12:49:16
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Urząd Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie zostało w dniu 12.12.2016 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Tulipanowej (działka nr ew. 736/2 we wsi Otrębusy gm. Brwinów.

 

                Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-12-22 09:11:09 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2504
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-12-22 09:11:09               Historia zmian
Publikacja 2016-12-22 09:11:13
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

WA-P.6731.14.2015

Obwieszczenie o wydaniu w sprawie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (298 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-12-16 13:11:44 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2558
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-12-16 13:11:44               Historia zmian
Publikacja 2016-12-16 13:12:06
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-II.7821.21.3.2016.MP (869 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-12-16 13:09:07 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2550
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-12-16 13:09:07               Historia zmian
Publikacja 2016-12-16 13:09:28
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie z dnia 1.12.2016 r. znak: WZMiUW.W/IGM-0231.246/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN w ul. Długiej (dz. nr ew. 103 we wsi Krosna-Wieś i dz. nr ew. 127 we wsi Biskupice) oraz w ul. Józefowskiej (dz. nr ew.96/7 i 96/8) i dz. nr ew. 88/5 i 90/1 we wsi Krosna-Wieś gm. Brwinów.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-12-13 12:20:19 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2609
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-12-13 12:20:19               Historia zmian
Publikacja 2016-12-13 12:20:57
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego WI-III.7840.7.49.2015.JS (722 KB)

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-12-08 10:42:01 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2626
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-12-08 10:42:01               Historia zmian
Publikacja 2016-12-08 10:42:04
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 24.2016 w dniu 25.11.2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w działce nr ew. 376/4 (ul. Platanowa) we wsi Otrębusy, gmina Brwinów.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy
w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-12-05 10:38:48 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2670
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-12-05 10:38:48               Historia zmian
Publikacja 2016-12-05 10:38:52
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

WI-III.7840.7.148.2015.JS

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (383 KB)

Dodany 2016-11-10 15:08:55 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2846
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-11-30 11:48:12               Historia zmian [1]
Publikacja 2016-11-10 15:08:59
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż została wydana decyzja Nr 23.2016 w dniu 10.11.2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Łomżyńskiej (dz. nr ew. 46/4, 46/6, 46/7 i 46/8 ) w obr. 6 w Brwinowie.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy
w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

Dodany 2016-11-21 15:22:24 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2811
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-11-21 15:23:06               Historia zmian
Publikacja 2016-11-21 15:23:27
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 

WI-III.7840.7.38.2015.MS (481 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-11-18 13:51:41 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2773
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-11-18 13:51:41               Historia zmian
Publikacja 2016-11-18 13:51:46
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Urząd Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek PGE Dystrybucja S. A. w Lublinie Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków zostało w dniu 18.10.2016 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN w ul. Długiej (dz. nr ew. 103 we wsi Krosna – Wieś i dz. nr ew. 127 we wsi Biskupice) oraz w ul. Józefowskiej ( dz. nr ew. 96/7 i 96/8) i dz. nr ew. 88/5 i 90/1 we wsi Krosna – Wieś gm. Brwinów.

 

 

                Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-11-15 12:08:31 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2819
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-11-15 12:08:31               Historia zmian
Publikacja 2016-11-15 12:08:36
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

iż zostało wydane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 1375/16 z dnia 28.09.2016 r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 376/4 (ul. Platanowa) we wsi Otrębusy, gmina Brwinów.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

 

Kontakt telefoniczny pod numerami:

738-2614 lub 738-2654

 

 

 

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

 

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

 

 

 

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-11-03 11:49:18 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2900
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-11-03 11:49:18               Historia zmian
Publikacja 2016-11-03 11:49:23
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

                Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Urząd Gminy Brwinów

 

z a w i a d a m i a,  ż e

 

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, zostało w dniu 7.10.2016 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Łomżyńskiej (dz. nr ew. 46/4, 46/6, 46/7 i 46/8) w obr. 6 w Brwinowie.

 

                Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

 

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiński

 

 

Dodany 2016-10-13 15:24:55 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3010
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-10-13 15:25:26               Historia zmian
Publikacja 2016-10-13 15:25:30
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (446 KB)

 

WI-II.7821.21.1.2016.AS

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-10-13 13:54:27 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3026
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-10-13 13:54:27               Historia zmian
Publikacja 2016-10-13 13:54:31
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Brwinów, dnia 7 października 2016 r.

OSR. 6220.14.2016

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art.33 ust.1 oraz art.73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z poźn. zm.) Burmistrz Gminy Brwinów zawiadamia, że w dniu 27 września 2016 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz w dniu 30 września 2016 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozwoju systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów” zlokalizowanego na terenie działek:

a)       Brwinów, obręb 19 działki: 1/4, 56/4, 1/1, 56/3, 1/3, 1/2, 119/1, 118/6, 119/2, 55/9, 55/10, 55/2; obręb 20 działki: 1/35, 1/34, 1/2; obręb 13 działki: 73/13, 73/11; obręb 14 działki: 2/11, 224/1, 224/3, 251/2, 225 - ul. Wilsona i ul. Sportowa (od DW719 do ul. Lilpopa)

b)       Brwinów, obręb 5 działki: 1; obręb 4 działki: 37 - ul. Przejazd (od ul. Sochaczewskiej
 do ul. Mszczonowskiej)

c)        Brwinów obręb 4 działki: 37, 98/1, 98/2, 98/6, 98/7, 98/8, 98/9, 98/10, 98/11, 99/1; obręb 5 działki: 1 - ul. Sochaczewska (od ul. Przejazd do rowu RS-11)

d)       Brwinów, obręb 15 działki: 125, 124/1, 66/1, 83/4, 90/1, 95/4, 95/3, 97/11, 97/10, 99/1, 124/3, 124/4, 115/1, 117/1, 118/1, 120/1, 121/1, 2/25, 2/15, 84/4, 84/12, 107/1, 107/2, 123/2; obręb 16 działki: 300, 1/4, 51/2, 63/2, 71/5, 231/2, 232/2, 45, 431/1, 432/1, 433/1, 28, 437 - ul. Graniczna (od ul. Pszczelińskiej do ul. Pruszkowskiej)

e)        Brwinów, obręb 4 działki: 98/10, 99/1; obręb 2 działki: 4, 11, 7/2, 8/2, 9/2; Grudów działki: 3/4, 3/8, 3/9, 10/1, 6/23, 11/3 - droga z Brwinowa do Grudowa (od rowu RS-11 do skrzyżowania w Grudowie)

f)         Brwinów, obręb 13 działki: 182/3, 183/2, 183/6, 183/7, 183/8, 183/9, 183/10, 183/11, 183/12 - ul. Obwodnica (od granicy Podkowy Leśnej wzdłuż skrzyżowania z ul Sportową)

g)       Owczarnia, obręb Owczarnia, działki: 129/2, 120/8, 149, 183/3, 175/2, 466/1, 430/7, 183/5, 183/6, 183/7, 183/8, 183/9, 183/22, 183/23, 183/24, 129/5, 129/4, 265, 200/4, 198/1 – ul Kazimierzowska (od granicy Podkowa Leśna do ul. Książenickiej)

h)       Brwinów, obręb 4 działki: 1/2, 225 - ul. Piłsudskiego (od ul. S.Woydy do końca dz. nr ew. 2/1)

i)         Brwinów, obręb 2 działki: 3/1, 1;

j)         Brwinów, obręb 2 działki: 2, 1 oraz Kotowice, obręb Kotowice, działka 195/2.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8 – 18, wtorek – czwartek 8 – 16, piątek 8 – 14, w pokoju nr 12.             

 

 

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-10-07 13:33:29 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3091
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-10-07 13:33:29               Historia zmian
Publikacja 2016-10-07 13:33:33
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

WA-P.6731.14.2015 (366 KB)

 

Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego


 

WI-III.7840.7.38.2016.MS (423 KB)   Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego


 

WOOŚ-II.4231.1.2015.ŁJ.36 (435 KB) Obwieszczenie


 

WI-III.7840.7.44.2015.JS

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (511 KB)


 

Brwinów, dnia 23 sierpnia 2016 r.

OSR. 6220.14.2016

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art.33 ust.1 oraz art.73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z poźn. zm.) Urząd Gminy Brwinów zawiadamia, że na wniosek Gminy Brwinów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozwoju systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów” zlokalizowanego na terenie działek:

a)       Brwinów, obręb 19 działki: 1/4, 56/4, 1/1, 56/3, 1/3, 1/2, 119/1, 118/6, 119/2, 55/9, 55/10, 55/2; obręb 20 działki: 1/35, 1/34, 1/2; obręb 13 działki: 73/13, 73/11; obręb 14 działki: 2/11, 224/1, 224/3, 251/2, 225 - ul. Wilsona i ul. Sportowa (od DW719 do ul. Lilpopa)

b)       Brwinów, obręb 5 działki: 1; obręb 4 działki: 37 - ul. Przejazd (od ul. Sochaczewskiej
 do ul. Mszczonowskiej)

c)        Brwinów obręb 4 działki: 37, 98/1, 98/2, 98/6, 98/7, 98/8, 98/9, 98/10, 98/11, 99/1; obręb 5 działki: 1 - ul. Sochaczewska (od ul. Przejazd do rowu RS-11)

d)       Brwinów, obręb 15 działki: 125, 124/1, 66/1, 83/4, 90/1, 95/4, 95/3, 97/11, 97/10, 99/1, 124/3, 124/4, 115/1, 117/1, 118/1, 120/1, 121/1, 2/25, 2/15, 84/4, 84/12, 107/1, 107/2, 123/2; obręb 16 działki: 300, 1/4, 51/2, 63/2, 71/5, 231/2, 232/2, 45, 431/1, 432/1, 433/1, 28, 437 - ul. Graniczna (od ul. Pszczelińskiej do ul. Pruszkowskiej)

e)        Brwinów, obręb 4 działki: 98/10, 99/1; obręb 2 działki: 4, 11, 7/2, 8/2, 9/2; Grudów działki: 3/4, 3/8, 3/9, 10/1, 6/23, 11/3 - droga z Brwinowa do Grudowa (od rowu RS-11 do skrzyżowania w Grudowie)

f)         Brwinów, obręb 13 działki: 182/3, 183/2, 183/6, 183/7, 183/8, 183/9, 183/10, 183/11, 183/12 - ul. Obwodnica (od granicy Podkowy Leśnej wzdłuż skrzyżowania z ul Sportową)

g)       Owczarnia, obręb Owczarnia, działki: 129/2, 120/8, 149, 183/3, 175/2, 466/1, 430/7, 183/5, 183/6, 183/7, 183/8, 183/9, 183/22, 183/23, 183/24, 129/5, 129/4, 265, 200/4, 198/1 – ul Kazimierzowska (od granicy Podkowa Leśna do ul. Książenickiej)

h)       Brwinów, obręb 4 działki: 1/2, 225 - ul. Piłsudskiego (od ul. S.Woydy do końca dz. nr ew. 2/1)

i)         Brwinów, obręb 2 działki: 3/1, 1;

j)         Brwinów, obręb 2 działki: 2, 1 oraz Kotowice, obręb Kotowice, działka 195/2.

 

W związku z powyższym w terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8 – 18, wtorek – czwartek 8 – 16, piątek 8 – 14, w pokoju nr 12.

 

Stronom postępowania przysługuje prawo składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia na adres: Urząd Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.


 

 

 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-III.7840.7.44.2015.JS o wydaniu decyzji nr 275/III/2016 o o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn" "Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki - Prace Przygotowawcze" (521 KB)

 


 

 

Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego nr. WA.6731.12.2016 o wydaniu decyzji o zezwolenie n arealizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. Dzialkowej wraz z budową tunelu w Pruszkowie w ramach zadania"Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia 447) (754 KB)

 


 

WA.6731.12.2016

 

Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (925 KB)

 


 

Brwinów, dnia 1 lipca 2016 roku

                                                         

 

OSR. 6220.11.2016 (309 KB)

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), Burmistrz Gminy Brwinów informuję, że w dniu 28.06.2016 r. zostało wydane postanowienie o nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w prowadzonym postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do produkcji mas bitumicznych” zlokalizowanego na terenie działek o nr ew. 263/9, 263/10, 263/11, 263/12 obr. 13 we wsi Moszna gm. Brwinów oraz postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

W związku z powyższym można zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8 – 18, wtorek – czwartek  8 – 16 , piątek 8 – 14 w pokoju nr 12.

 


 

 

WI-III.7840.7.44.2015.JS

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (713 KB)

 


 

 

WI-II.7821.21.1.2015.AK

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (270 KB)

 


 

 

WI-III.7840.7.49.2015.JS

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (744 KB)

 

WI.III.7840.7.49.2015.JS

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (605 KB)

 


 

 

WOOŚ-II.4231.1.2015.ŁJ.27

 

Obwieszczenie (829 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2016-10-07 10:29:56 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3081
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-10-07 10:29:56               Historia zmian
Publikacja 2016-10-07 10:30:13
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
6220534 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij