Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl / WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Dokumenty Państwowej Komisji Wyborczej - WWW

   

   


   

  Uchwały Rady Miejskiej Brwinowa

   

   Zarządzenie Nr 27.2014 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. (41 KB)

   Załącznik do zarządzenia nr 27.2014 (218 KB)

   

  Zarządzenie Nr 31.2014 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz uzupełniania składu osobowego obwodowej komisji wyborczej. (37 KB)

   

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY BRWINÓW z dnia 22 kwietnia 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibie obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego i lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (47 KB)

   

  Uchwała nr XLIX.517.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podziału gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; (29 KB)

   Załącznik nr 1 (46 KB)

   

  Uchwała nr XLIX.518.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVII.272.2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie podziału gminy Brwinów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; (38 KB)

  Załącznik nr 1 (45 KB)


  Uchwała nr XXVII.272.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (32 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały 272.2012 (38 KB)

   

  Zarządzenie Nr 14.2014 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. (65 KB)

   

  Zarządzenie Nr 28.2014 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz uzupełnienia składu osobowego obwodowych komisji wyborczych (41 KB)


  Informacje

   

  Informacja z dnia 13 maja 2014 roku o składach osobowych i pełnionych funkcjach przez osoby powołane do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (63 KB)

   

  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego,  które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

  Wersja DOC (38 KB) | Wersja PDF (173 KB)

   

  Informacja o warunkach udziału w głosowaniu obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

  Wersja PDF (218 KB) 

   

  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

   

   

  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

  Wersja DOC (22 KB) | Wersja PDF (127 KB)

   

  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

  Wersja DOC (55 KB) | Wersja PDF (218 KB)

   

  Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

  Wersja PDF (863 KB)

   

  Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

  Wersja PDF (723 KB)

   

  Pomocniczny wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborce niepełnosprawnego

  Wersja DOC (36 KB) | Wersja PDF (192 KB)

   

  JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - INFORMACJE PKW

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-06 08:44:32 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2652
  Autor dokumentu: M.M.
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-06 08:44:32               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-06 08:44:39
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  6245187 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij