Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl /
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  URZĄD GMINY BRWINÓW

  ul. Grodziska 12

  738-25-50

  FAX. 729-63-90

  Nazwa referatu

  Numer

  pokoju

  Numer

  telefonu

  Sekretariat Burmistrza

  101

  22 738-26-12

  Biuro Obsługi Interesanta

  007

  22 738-26-15

  22 738-26-01

  Skarbnik Gminy

  107

  22 738-26-24

  Sekretarz Gminy

  105

  22 738-26-21

  Audytor - ul.Grodziska 12A

  3

  22 738-26-46

  Ewidencja Działalności Gospodarczej

  006

  22 738-26-51

  Referat Kadr i Organizacji

  205

  22 738-26-23

  22 729-66-56

  Referat Oświaty - Kierownik                                                  ul.Grodziska 12A

  1

  22 738-26-17

  Referat Oświaty                                                                       ul.Grodziska 12A   2 22 738-26-49

  Biuro Promocji

  202

  22 738-26-29

  22 738-26-18

  Zespół ds. Informatycznych

  104

  22 738-26-35

  22 738-26-66

  Biuro Prawne

  201

  22 738-26-33

  Kasa

  106

  22 738-26-32

  Referat Budżetowo – Finansowo – Podatkowy

  107

  22 738-26-24

  22 738-26-22

  Referat Budżetowo -Finansowo - Podatkowy (Czynsze) 006 22 738-25-95

  Referat Budżetowo – Finansowo – Podatkowy (Płace)

  111

  22 738-26-55

  Referat Budżetowo – Finansowo – Podatkowy (Podatki)

  110

  22 738-26-34

  Referat Budżetowo – Finansowo – Podatkowy (Podatki)

  109

  22 738-26-36

  Referat Gospodarki Nieruchomościami - Kierownik

  204

  22 738-26-13

  Referat Gospodarki Nieruchomościami

  204

  22 738-26-53

  Referat Planowania Przestrzennego - Kierownik

  206

  22 738-26-54

  Referat Planowania Przestrzennego

  206

  22 738-26-14

  Biuro Rady Miejskiej

  004

  22 738-26-50

  Referat Spraw Obywatelskich

  003

  22 738-25-72

  22 738-26-85

  Referat Spraw Obywatelskich (dowody osobiste)

  003

  22 738-25-85

  Obrona Cywilna

  Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

  208

  22 738-25-69

  Urząd Stanu Cywilnego

  002

  22 738-25-61

  Straż Miejska - Komendant

  001

  22 738-26-56

  Straż Miejska (dyżurny) nr bezpłatny 986

  001

  22 738-26-16

  Straż Miejska

   

  22 738-26-27

   

  URZĄD GMINY BRWINÓW

  ul. Kościuszki 4a

  tel. 738-25 66, 729-64-99

  FAX. 729-59-40

  Nazwa referatu

  Numer

  pokoju

  Numer

  telefonu

  Sekretariat Z-cy Burmistrza

  18

  22 738-25-66

  Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  11

  22 738-25-90

  22 738-25-94

  Referat Gospodarki Komunalnej

  10

  22 738-25-91
  22 729-63-64

  Referat Gospodarki Komunalnej - Kierownik
  23

  22 738-26-37

  Referat Gospodarki Komunalnej (Sprawy komunalne, Czynsze)

  26

  22 738-25-83

  Referat Inwestycji i Remontów

  28

  22 738-25-73

  Referat Inwestycji i Remontów

  21

  22 738-25-87

  Referat Inwestycji i Remontów

  27

  22 738-25-86

  Referat Inwestycji i Remontów

  24

  22 738-25-82

  Referat Gospodarki Komunalnej - Kierownik

  23

  22 738-26-37

  Zespół ds. Zamówień Publicznych

  22

  22 738-25-67

  22 738-25-77

  Radca Prawny

  29

  22 738-25-92

  Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wod. i Kan.

  20

  22 738-26-52

  Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wod. i Kan.

  19

  22 738-25-60

  Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wod. i Kan.

  2

  22 738-26-25

  Pełnomocnik Burmistrza ds. Realizacji Projektu „Czyste Życie”

  17

  22 738-25-79

  Jednostka Realizująca Projekt „Czyste Życie

  17

  22 738-25-88

  22 738-25-79

  Jednostka Realizująca Projekt „Czyste Życie”

  14

  22 738-25-89

  Jednostka Realizująca Projekt „Czyste Życie"

  15

  22 738-25-93

   

   

  Dodany 2011-07-08 09:21:45 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2294
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-03 13:51:40               Historia zmian [5]
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3888694 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij