Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl / DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ / Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

  z dnia 18 stycznia 2007 r.

  w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

   

  Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

   

  Rozdział 1

  Przepisy ogólne

   

  § 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:

  a) strukturę strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej,

  b) standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej;

  2) zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej;

  3) wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.

   

  § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:

  1) ustawa - ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

  2) BIP - Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;

  3) URL - adres wskazujący lokalizację zasobu w Internecie, w szczególności adres strony WWW;

  4) baza danych – bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);

  5) mechanizmy baz danych - elementy oprogramowania pozwalające na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji;

  6) spis podmiotów – zamieszczony na stronie głównej BIP wykaz podmiotów określonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, które zgłosiły fakt prowadzenia strony podmiotowej;

  7) menu przedmiotowe – podział tematyczny lub wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP;

  8) moduł wyszukujący - element oprogramowania umożliwiający znalezienie informacji dostępnych na stronach BIP zawierających poszukiwane wyrażenie;

  9) moduł administracyjny - element oprogramowania zawierający mechanizm identyfikacji i autoryzacji umożliwiający dostęp do stron BIP, w szczególności w celu dokonania niezbędnych zmian w treści udostępnianych informacji publicznych.

   

  § 3. Dostęp do informacji publicznych zawartych w BIP jest możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą URL - http://www.bip.gov.pl , według spisu podmiotów lub menu przedmiotowego albo poprzez strony podmiotowe BIP.

   

  § 4. Informacje publiczne zawarte w BIP organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.

   

  § 5. Informacje publiczne zawarte w BIP udostępnia się odwiedzającym BIP przez całą dobę bez przerwy, z zastrzeżeniem § 21.

   

  § 6. Informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.

   

  § 7. 1. Strony BIP:

  1) spełniają minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. nr 212, poz. 1766);

  2) projektuje się w sposób umożliwiający ich modyfikację, uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa BIP.

  2. Treści zgromadzone na stronach BIP:

  1) są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości;

  2) nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem.

   

  Rozdział 2

  Struktura strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej

   

  § 8. Strona główna BIP zawiera w szczególności:

  1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;

  2) adres redakcji strony głównej BIP;

  3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;

  4) instrukcję korzystania z BIP;

  5) spis podmiotów;

  6) menu przedmiotowe;

  7) informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP;

  8) moduł wyszukujący.

   

  Rozdział 3

  Standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej

   

  § 9. 1. Strony podmiotowe BIP prowadzone są w formie odrębnych stron WWW.

  2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, posiada własną stronę WWW, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten podmiot wydziela się z tej strony, poprzez umieszczenie na stronie głównej WWW linku zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP.

  3. Strona WWW podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia. W takich przypadkach ust. 2 nie stosuje się.

   

  § 10. Na stronach podmiotowych BIP umieszcza się czytelny link do strony głównej BIP oraz do strony głównej istniejącego internetowego serwisu informacyjnego podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy.

   

  § 11. 1. Strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności:

  1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;

  2) adres redakcji strony podmiotowej BIP;

  3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;

  4) instrukcję korzystania z strony podmiotowej BIP;

  5) menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:

  a) informacji publicznych, o którym mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy,

  b) innych informacji publicznych, o którym mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje,

  c) informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych;

  6) moduł wyszukujący.

  2. Strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam.

   

  Rozdział 4

  Zakres i tryb przekazywania informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej

   

  § 12. 1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, przekazują ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do prowadzenia strony głównej BIP, w tym o URL utworzonej przez siebie strony podmiotowej BIP.

  2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, powiadamiają niezwłocznie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści informacji, które przekazały w celu zamieszczania na stronie głównej BIP.

   

  § 13. Przekazywanie informacji, o których mowa w § 12 ust. 1, oraz powiadamianie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści tych informacji następuje w terminie zapewniającym zachowanie zgodności treści strony głównej i stron podmiotowych BIP, niezwłocznie po wprowadzeniu na stronie podmiotowej BIP tych zmian.

   

  § 14. 1. Przekazywanie informacji, o których mowa w § 13, odbywa się poprzez moduł administracyjny strony głównej BIP.

  2. Administrator strony głównej BIP jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić odbiór i zamieścić na stronie głównej BIP informacje, o których mowa w ust. 1.

   

  Rozdział 5

  Wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

   

  § 15. 1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, wyznaczają osoby odpowiedzialne za:

  1) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji;

  2) dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP.

  2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mają dostęp do modułu administracyjnego strony podmiotowej BIP w oparciu o mechanizmy identyfikacji i autoryzacji nadzorowane przez administratora strony podmiotowej BIP.

   

  § 16. 1. Strony BIP są wyposażone w mechanizm dziennika, w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.

  2. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny.

  3. Administratorzy stron BIP dokonują kontroli dzienników, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do podlegających im stron, w każdy dzień powszedni.

   

  § 17. Strony BIP ochrania się przez moduł bezpieczeństwa - programowe lub sprzętowoprogramowe rozwiązanie techniczne uniemożliwiające zniszczenie lub modyfikację informacji publicznych zawartych w BIP przez osoby nieuprawnione.

   

  § 18. Informacje zgromadzone w bazie danych stron BIP kopiuje się na odrębne informatyczne nośniki informacji nie później niż dobę po zaistnieniu zmiany treści tych informacji. Jeżeli zmiany treści zachodzą częściej niż raz na dobę, informacje kopiuje się na odrębne informatyczne nośniki informacji raz na dobę.

   

  § 19. Strony BIP zawierają rozwiązania chroniące przed celowym spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu do zasobów tych stron.

   

  § 20. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości dostępu do informacji zgromadzonych na stronie głównej BIP.

  2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, są zobowiązane do zapewnienia ciągłości dostępu do informacji zgromadzonych na ich stronach podmiotowych BIP.

   

  § 21. 1. W przypadku awarii brak dostępności strony głównej BIP dla odwiedzającego stronę nie powinien być dłuższy niż 8 godzin.

  2. W przypadku awarii brak dostępności strony podmiotowej BIP dla odwiedzającego stronę nie powinien być dłuższy niż 24 godziny.

   

  Rozdział 6

  Przepis końcowy

   

  § 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

   

  Dodany 2006-07-20 09:13:59 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4232
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-06 11:54:03               Historia zmian [1]
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3999105 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij