Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl / URZĄD GMINY / Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
  kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy BrwinówWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy

  1. W dniach 25.11.2002r.- 06.12.2002r. i 06.05.2003r.- 30.05.2003r. na polecenie Burmistrza Gminy przeprowadzona została przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kontrola finansowa w Referacie Budżetowo-Księgowym w zakresie celowości ponoszonych wydatków w październiku 2002 r. kontrola miała również na celu określenie wysokości wydatków na poszczególne rozdziały i paragrafy dla analizy miejsca powstawania tych wydatków ( np. geodezja, działalność komunalna). Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 10 czerwca 2003r.
  2. W dniach 09.12.2002r.-23.12.2002r. i 15-31.01.2003r. na polecenie Burmistrza Gminy przeprowadzona została przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kontrola w Ośrodku Kultury w Brwinowie w zakresie spraw finansowych, a w szczególności dokumentów księgowych m.in. pociągających za sobą skutki finansowe wobec podjętych przez p. Beatę Frejnik decyzji. Wnioski pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 7 lutego 2003r.
  3. W dniach 03.03.2003r.- 18.04.2003r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, doraźna kontrola w zakresie wykonania kanalizacji w Brwinowie przez firmę :SIECI ZEWNĘTRZNE, INSTALACJE SANITARNE ROBOTY BUDOWLANO –REMONTOWE „WODPAX” Janusz Pakosz z siedzibą w Warszawie. Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 7 maja 2003r.
  4. W dniu 14.06.2003r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej, kontrola na Targowisku miejskim w Brwinowie w zakresie pobierania opłat targowych. Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 17 czerwca 2003r.
  5. W dniach 02.09.2003r. – 13.09.2003r. - przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kontrola finansowa Brwinowskiego Klubu Sportowego „Naprzód” w zakresie całokształtu gospodarki finansowej oraz zbadania gospodarki finansowej Klubu za wrzesień 2003r. , ponieważ dopiero w tym miesiącu nastąpiło rozliczenie wypłaconych od maja zaliczek. pobierania opłat targowych. Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 13 września 2003r.
  6. W dniach 03 – 10 września 2003r. prowadzona była przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, kontrola problemowa w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa. Kontrola dotyczyła sposobu realizacji zadań powierzonych z zakresu architektury i budownictwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie. Wyniki ustaleń kontrolnych zawartych w protokole kontroli przekazano kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa, który się do nich ustosunkował.

   

   

   

  1. W dniach 02.09.2003r. - 7.02.2004r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kompleksowa kontrola finansowa za 2003r. w Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną w zakresie rozliczenia wydatków z przekazanych w 2003r. środków z Gminy Brwinów w wysokości 224.150,90 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej za 2003 rok w Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 17.02.2004r.
  2. W dniu 23.09.2003r. przeprowadzona została kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie, w zakresie wykonania przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( kontrola dotyczyła budynku przy ul. Grodziskiej 12 . W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole o naruszeniu przepisu sanitarnego, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie, w dniu 10.10.2003r. zostało przekazane wystąpienie pokontrolne.
  3. W dniu 23.10.2003r. przeprowadzona została kontrola przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, w zakresie przestrzegania zorganizowania miejsc pracy dla bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli zostało przekazane do wiadomości Burmistrza Gminy - zadania w zakresie przeprowadzanej kontroli wykonywane były bez zastrzeżeń. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli zostało przekazane kierownikowi Referatu Kadr, Organizacji i Spraw Społecznych.
  4. W dniach 02.09.2003r. - 7.02.2004r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kompleksowa kontrola finansowa za 2003r. w Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną w zakresie rozliczenia wydatków z przekazanych w 2003r. środków z Gminy Brwinów w wysokości 224.150,90 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej za 2003 rok w Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 17.02.2004r.
  5. W dniach 27.11.2003r. – 01.12.2003r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kontrola finansowa w Klubie Sportowym „Pantera” w zakresie rozliczenia przyznanych dotacji w łącznej kwocie 43.000,00 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 1 grudnia 2003r.
  6. W dniach 08.12.2003r. - 09.12.2003r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kontrola finansowa za 2003r. w Uczniowskim Klubie Sportowym „Dwójka” w zakresie rozliczenia przyznanych dotacji w łącznej kwocie 19.000,00 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 9 grudnia 2003r.

   

  1. W dniach 12.12.2003r. – 16.12.2003r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kontrola finansowa w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w zakresie rozliczenia przyznanych dotacji w łącznej kwocie 20.000,00 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 16 grudnia 2003r.
  2. W dniach 15.01.2004r.- 17.01.2004r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kontrola finansowa w Klubie Sportowym „Legion” w Otrębusach” w zakresie rozliczenia przyznanych dotacji w łącznej kwocie 9.000,00 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 17 stycznia 2004r.
  3. W 02.02.2004r. przeprowadzona została kontrola problemowa doraźna przez Wydział Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakresie „Budowy kanalizacji sanitarnej w Otrębusach realizowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2003r. :

   

  • Stwierdzenie faktycznego wykonania zadania zgodnie z
  • Stwierdzenie wysokości współfinansowania przez podmiot uprawniony na poziomie określonym w umowie wykonawczej,
  • Stwierdzenie prawidłowości wydatkowania przez podmiot uprawniony środków zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

   

  Protokół z kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 13.02.2004r.

  1. W 02.02.2004r. przeprowadzona została kontrola problemowa doraźna przez Wydział Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w zakresie „Budowy kanalizacji sanitarnej w Otrębusach realizowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2003r.
  2. W dniach 21 .01.2004r.- 02.03.2004r. prowadzona była przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Warszawie kontrola realizacji zadań własnych Gminy związanych z zapewnieniem wychowania przedszkolnego, w tym przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat oraz zadań z zakresu organizacji placówek wychowania przedszkolnego w latach 2002-2003 i w roku 2004 ( do 2 marca).Wyniki ustaleń kontrolnych zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 marca 2004r. i przekazano do Referatu Kadr, Organizacji i Spraw Społecznych.
  3. W dniach 20.01.2004r. – 17.02.2004r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kompleksowa kontrola finansowa za 2003r. w Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną w zakresie rozliczenia wydatków z przekazanych w 2003r. środków z Gminy Brwinów w wysokości 224.150,90 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej za 2003 rok w Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 17.02.2004r.
  4. Od dnia 02.02.2004r. – d0 dnia 04.02.2004r. przeprowadzona została kontrola przez Urząd Skarbowy w Pruszkowie w zakresie sprawdzenia prawidłowości rozliczeń z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług VAT – podatek od towarów i usług za okres od 1 grudnia 2003r. do dnia 31.12.2003r W związku z kontrolą, Urząd Skarbowy do dnia 5 kwietnia 2004r. nie przekazał żadnych dokumentów pokontrolnych.
  5. W dniu 6 maja 2004r. przeprowadzona została kontrola przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie dotycząca Muzeum Motoryzacji i Techniki zlokalizowanego w Otrębusach ul. Warszawska 21. kontrola dotyczyła rozbudowy obiektów Muzeum, bez wymaganych zezwoleń. Jeden egzemplarz protokołu kontroli pozostawiono Burmistrzowi Gminy w dniu 6 maja br.
  6. Od dnia 13.03.2004r. prowadzona była na polecenie Burmistrza Gminy kontrola kompleksowa za 2003r. w Zespole Szkół Nr 2 w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16. Zakres kontroli: wydatki poniesione w 2003r. ze szczegółowym rozliczeniem: wynagrodzeń w tym godzin ponad wymiarowych, składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, usług, nakładów na dokształcanie zawodowe pracowników. Protokół kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy dnia 12.05.2004r.
  7. W dniu 4 czerwca 2004 r. Komenda Stołeczna Policji przeprowadziła kontrolę w Straży Miejskiej w Brwinowie. Przedmiotem kontroli była realizacja przez funkcjonariuszy obowiązku określonego w § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236 poz. 1998). Wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 5 sierpnia 2004 r.
  8. W dniu 17 czerwca 2004 r. przeprowadzona została kontrola przez przedstawicieli Archiwum Zakładowego w Grodzisku Mazowieckim dotycząca archiwum ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.
  9. Od dnia 13.05.2004r. prowadzona była na polecenie Burmistrza Gminy kontrola kompleksowa za 2002 i 2003r. w Liceum Ogólnokształcącym w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16. Zakres kontroli: wydatki poniesione w 2002 i 2003r. ze szczegółowym rozliczeniem: wynagrodzeń w tym godzin ponad wymiarowych, składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, usług, nakładów na dokształcanie zawodowe pracowników.
   Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 30 lipca 2004 r.
  10. Zgodnie z § 31 Rozporządzenia MENiS z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69) dokonano kontroli obiektów należących do Zespołu Szkół w Otrębusach pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich. Kontroli dokonała komisja do spraw bezpieczeństwa i higieny powołana decyzją Rady Pedagogicznej z dn. 30.08.2004r. Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Sekretarzowi Gminy w dniu 30 sierpnia 2004 r.
  11. W dniach 16.09.2004r - 20.10.2004 r. na polecenie Burmistrza Gminy Brwinów została przeprowadzona kompleksowa kontrola finansowa za 2003 r. w Zespole Szkół w Otrębusach. Kontrola obejmowała wynagrodzenia, w tym godziny ponadwymiarowe, składniki pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, usług, oraz nakładów na dokształcanie zawodowe nauczycieli. Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy Brwinów.
  12. W dniach 3.11.2004r. - 17.12.2004r. na polecenie Burmistrza Gminy Brwinów przeprowadzona została kompleksowa kontrola finansowa za 2003 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie. Kontrola obejmowała będzie wynagrodzenia, w tym godziny ponadwymiarowe, składniki pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, usług, oraz nakładów na dokształcanie zawodowe nauczycieli. Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy Brwinów.
  13. Od dnia 3.01.2005 r. na polecenie Burmistrza Gminy Brwinów prowadzona jest kompleksowa kontrola finansowa za 2003 r. w Zespole Szkół Żółwinie. Kontrola obejmuje wynagrodzenia, w tym godziny ponadwymiarowe, składniki pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, usług, oraz nakładów na dokształcanie zawodowe nauczycieli. Wystąpienie pokontrolne zostanie przekazane Burmistrzowi Gminy Brwinów.
  14. W dniach 13 i 14 stycznia 2005 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w Urzędzie Gminy Brwinów kontrolę prawidłowości zatrudnienia pracowników na stanowisku palaczy. Protokół kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy dnia 14 stycznia 2005 r.
  15. W dniach od 4 marca do 25 kwietnia 2005 r. na polecenie Burmistrza Gminy przeprowadzona została kontrola w Urzędzie Gminy Brwinów. Przedmiot kontroli: stosowanie instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Urzędu Gminy Brwinów zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. U. nr 112 poz. 1319 ze zmianami). Protokół kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy Brwinów.
  16. W dniach od 9 maja do 12 sierpnia 2005 r. na polecenie Burmistrza Gminy Brwinów została przeprowadzona w Urzędzie Gminy Brwinów kontrola problemowa wybranych postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 9 maja 2005 r. Protokól kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy Brwinów.
  17. W dniach od 8 września do 7 października 2005 r. z polecenia Burmistrza Gminy Brwinów została przeprowadzona w Przedszkolu Samorządowym w Otrębusach ul. Wiejska 1A kontrola finansowa za pierwsze półrocze 2005 r. Protokół kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy Brwinów.
  18. 14 października 2005 roku w Urzędzie Gminy Brwinów została przeprowadzona, przez Panią Małgorzatę Ambroziak, starszego inspektora w Oddziale Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji MUW, kontrola rejestracji przedpoborowych rocznika 1987. Protokół kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy Brwinów.
  19. Od 11 do 31 października 2005 roku, z polecenia Burmistrza Gminy Brwinów, w Przedszkolu Samorządowym w Brwinowie przy ul. Lilpopa 4, została przeprowadzona kontrola opłat stałych i opłat za posiłki oraz kontrola finansowa za pierwsze półrocze 2005 r. Protokół z kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy Brwinów.
  20. W dn. 28. 05. 2007 r. pracownicPowiatowego Urzędu Pracy Przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy Brwinow. Zakres kontroli obejmował zbadanie zgodności przebiegu stażu z zapisami umowy UmSt/07/0054 z dnia 19. 04. 2007 r. Do pobrania: Protokól pokontrolny (623 KB)
  21. w dniu 27.05.2008r. kontrola przeprowadzona przez WZFE, zakres kontroli – budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Brwinów.

  22. w dniu 10.06.2008r. kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie zakres kontroli – dot. projektowanych oczyszczalni ścieków w Mosznie i Grudowie.

  23. w dniach 09.06.2008r. – 13.06.2008r. kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zakres kontroli – kontrola prawidłowości realizacji zadań i wykorzystania środków dotacyjnych w 2007r. w ramach programu „wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”

  24. od 16.06.2008r. prowadzona jest kontrola przez NIK w zakresie przeprowadzania postępowań administracyjnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Brwinów.

  25. w dniach od 23.06.2008r. – 14.07.2008r. kontrola z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w przedmiocie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących: pomocy społecznej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, realizacji powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, działalności Urzędu Stanu Cywilnego, przeciwdziałania narkomanii oraz załatwiania skarg i wniosków.

  26.      W dniach od 02.04.2009 do dnia 14.04.2009r. została przeprowadzona kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych , zakres kontroli:

             -    prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wypłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

             -    ustalenie uprawnień doświadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatnika składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyrku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r,

             -    prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

             -    prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

  27.        W dniach od 3 sierpnia do dnia 2 września 2009r została przeprowadzona kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatury w Warszawie, zakres kontroli – dot. zatrudnianie osób niepełnosprawnych w okresie od 1 stycznia 2005r do 30 czerwca 2009 r. Po przeprowadzeniu kontroli Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Urzędu w zakresie objętym kontrolą.
  28.         W dniu 23.09.2009r. została przeprowadzona kontrola Stacji Uzdatniania Wody w Brwinowie przy ul. 11-go Listopada 5 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie zakres kontroli – dot. podstawowa kontrola pod względem sanitarno - higienicznym. Po przeprowadzeniu kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.
  29. W dniu 11.12.2009r. została przeprowadzona kontrola Straży Miejskiej w Brwinowie przez Komendę Stołeczną Policji Wydział Postępowań Administracyjnych, kontrola  dotyczyła warunków przechowywania oraz zgodności stanu faktycznego
   i ewidencyjnego broni i amunicji. Po przeprowadzonej kontroli wykonano zalecenia pokontrolne i Komenda Stołeczna Policji Wydział Postępowań Administracyjnych stwierdziła spełnienie wymogów w zakresie w/w kontroli.
  30. W dniu 06.01.2010r została przeprowadzona kontrola przez Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie spisu wyborców.
  31. W dniu 18.03.2010r została przeprowadzona kontrola przez Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie rejestru wyborców. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że rejestr wyborców prowadzony jest prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  32. W okresie od dnia 04.12.2009r do dnia 31.03.2010r została przeprowadzona kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Urzędu Gminy Brwinów przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie.
  33. W okresie od dnia 27.08.2010r do dnia 31.08.2010r została przeprowadzona kontrola przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie prawidłowości realizacji umowy na dofinansowanie zakupu nowego ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
  34. W dniu 22.09.2010 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę problemową stanu przygotowań Urzędu Gminy Brwinów do realizacji zadań obronnych.
  35. W dniu 20.10.2010 roku została przeprowadzona kontrola przez Komendę Stołeczną Policji na podstawie art. 9 ust 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Strażach Gminnych/Miejskich, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) oraz Planu kontroli straży gminnych/miejskich na 2010 rok zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.
  36. W okresie od dnia 14.12.2010 roku do dnia 28.12.2010 roku została przeprowadzona kontrola przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z zakresu weryfikacji rzetelności rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przed dokonaniem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
  37. W okresie od dnia 16.12.2010 roku do dnia 30.12.2010 roku została przeprowadzona kontrola przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w zakresie realizacji dochodów budżetowych oraz wykorzystania dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wydatków w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 85212, 85214, 85295, oraz 85415 w 2009 r.
  38. W okresie od dnia 18.01.2011 roku do dnia 04.02.2011 roku została przeprowadzona kontrola przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie, oczyszczalni ścieków w Parzniewie w zakresie przestrzegania decyzji administracyjnych i przepisów ochrony środowiska.
  39. W dniu 08.02.2011 roku została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pruszkowie w zakresie stanu sanitarno-porządkowego i technicznego ujęcia wody SUW w Parzniewie.
  40. W dniu 10.05.2011 roku została przeprowadzona kontrola przez Archiwum Państwowe m. st. Warszawy z zakresu przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
  41. W okresie od dnia 08.07.2011 roku do dnia 19.07.2011 roku została przeprowadzona kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Warszawie w przedmiocie prawidłowości wykorzystania przez miasta i gminy województwa mazowieckiego dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
  42. W dniu 03.08.2011 roku została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pruszkowie w zakresie stanu sanitarno-porządkowego i technicznego placów zabaw dla dzieci i toalet ogólnodostępnych typu TOI-TOI.
  43. W dniu 10.08.2011 roku została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pruszkowie w zakresie stanu sanitarno-porządkowego ogólnodostępnych toalet w budynkach Urzędu Gminy Brwinów
  44. W dniu 11.10.2011 r. została przeprowadzona kontrola przez Starostę Pruszkowskiego
   w zakresie nasadzeń kompensacyjnych.
  45. W dniu 09.11.2011 r. została przeprowadzona kontrola stacji uzdatniania wody i ujęcia wody podziemnej w Brwinowie ul. 11 Listopada i ul. Armii Krajowej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pruszkowie
  46. W dniu 18.11.2011 r. została przeprowadzona kontrola stacji uzdatniania wody i ujęcia wody podziemnej w Parzniewie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
   w Pruszkowie.
  47. W dniu 28.12.2011 r. została przeprowadzona kontrola urządzeń ciśnieniowych przez Urząd Dozoru Technicznego.
  48. W dniu 21.03.2012 r. została przeprowadzona kontrola stacji uzdatniania wody i ujęcia wody podziemnej w Brwinowie ul. Armii Krajowej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pruszkowie
  49. W dniu 11.05.2012 r. została przeprowadzona kontrola stanu technicznego urządzeń na placu zabaw przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie.
  50. W dniach 28.05.2012 r.– 11.06.2012 r. została przeprowadzona kontrola na miejscu realizacji  projektu „Czyste Życie- kompleksowa  gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  51. W dniu 04.06.2012 r. została przeprowadzona kontrola placów zabaw ogólnodostępnych na terenie gminy Brwinów oraz nieskanalizowanych ustępów ogólnodostępnych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pruszkowie.
  52. W dniu 16.07.2012 r. przeprowadzona została kontrola przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za okres III-V 2012 r.
  53. W dniu 17.08.2012 r. została przeprowadzona kontrola placów zabaw ogólnodostępnych na terenie gminy Brwinów oraz ogólnodostępnych, nieskanalizowanych toalet typu
   TOI-TOI przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pruszkowie.
  54. W dniach 21- 23.11.2012 r. została przeprowadzona kontrola w zakresie prawidłowości realizacji projektu POKL.09.01.02.-14-079/10 „Multimedialni uczniowie” przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.
  55. W dniach 24.04.2013 r.- 25.04.2013 r. została przeprowadzona kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Czyste Życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” nr projektu POIS.01-01-00-00-122/09 z dnia 21.05.2010r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  56. W dniach 15.05.2013 r. – 26.06.2013 r. została przeprowadzona kontrola przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie w zakresie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
  57. W dniach 20.06.2013 r. – 02.07.2013 r. została przeprowadzona kontrola przez  Urząd Skarbowy w Pruszkowie w zakresie weryfikacji rzetelności rozliczeń z tyt. podatku od towarów i usług przed dokonaniem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Kontrolowany okres: kwiecień 2013 r.
  58. W dniu 27.06.2013 r. została przeprowadzona kontrola Straży Miejskiej w Brwinowie przez  Komendę Stołeczną Policji w Warszawie na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych.
  59. W dniu 07.10.2013 r. została przeprowadzona kontrola przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie dotycząca zdrowotności drzewostanu w Parku Miejskim w Brwinowie.
  60. W dniu 08.10.2013 r. została przeprowadzona kontrola przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotycząca kompleksowej realizacji zadań obronnych w województwie mazowieckim.
  61. W dniu 09.10.2013 r. została przeprowadzona kontrola przez Fundację „Fundusz Współpracy” dotycząca weryfikacji dokumentacji finansowej POIG.08.03.00-14-123/12.
  62. W dniu 20.01.2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  63. W dniach 27.01.2014 r. – 12.02.2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie dotycząca obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  64. W dniu 17.02.2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Fundację „Fundusz Współpracy” dotycząca weryfikacji wniosku o płatność POIG.08.03.00-14-123/12.
  65. W dniu 10.04.2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w przedmiocie: kontrola inwestycji pod nazwą : Przebudowa drogi w relacji Brwinów- Parzniew na odcinku dróg gminnych: ul. Pruszkowskiej ( od skrzyżowania z ul. Graniczną) i ul. Rzecznej oraz drogi powiatowej nr 3124W obejmującej ul. Główną i ul. 36 P.P. Legii Akademickiej ( odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości)”, zrealizowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój.
  66. W dniu 14.05.2014 r. została przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie kontrola projektu pn. ”Podróże
   do Brwinowa” realizowanego w ramach  PROW 2007-2013
  67.   W dniu 04.06.2014 r. została przeprowadzona kontrola stanu sanitarno-higienicznego toalet publicznych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pruszkowie.
  68.   W dniach 24.07.2014 r. – 31.07.2014 r. została przeprowadzona przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska kontrola
   w zakresie cyklu „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.
  69.  W dniu 21.08.2014 r. została przeprowadzona weryfikacja wniosku o płatność POIG przez Fundację Fundusz Współpracy.
  70.  W dniu 15.08.2014 r. została przeprowadzona kontrola grobów i cmentarzy wojennych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej.
  71. W dniu 17.09.2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie dotycząca zdrowotności drzewostanu w Parku Miejskim w Brwinowie.
  72.  W dniu 12.12.2014 r. została przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Warszawie kontrola ogólna archiwum zakładowego i USC w zakresie przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych .
  73. W dniach 12.02.2015 r. -26.02.2015 r. została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy w Warszawie w zakresie prawnej ochrony pracy.
  74. W dniach 26.03.2015r.-09.06.2015 r. została przeprowadzona kontrola przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w zakresie celowości, zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi, obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej na 2011 rok, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej rozliczenia.
  75. W dniach 27.05.2015 r.- 03.06.2015 r. została przeprowadzona kontrola przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakończenie projektu „Czyste Życie”.
  76. W dniu 03.06.2015 r. została przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie kontrola przenośnych toalet ogólnodostępnych.
  77. W dniu 11.06.2015 r. została przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie kontrola stanu sanitarno-higienicznego
   i porządkowego placów zabaw na terenie Gminy Brwinów.
  78. W dniach 04.08.2015 r. – 03.09.2015 r. została przeprowadzona kontrola przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  79. W dniu 18.08.2015 r. została przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie kontrola stanu sanitarno-higienicznego
   i porządkowego placów zabaw na terenie Gminy Brwinów oraz toalet przenośnych.
  80.  

   

  Dodany 2004-04-07 13:34:30 przez Małgorzata Russo         Wyświetlony: 14817
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 18:33:59               Historia zmian [44]
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3999105 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij