Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

O G  Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Brwinowie

 

Nieruchomość niezabudowana położona  w obrębie 11 w Brwinowie pomiędzy  ul. Bratnią, a torami PKP uregulowana w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00060870/4.

Położenie i opis nieruchomości: Wszystkie działki mają kształt  prostokąta, część ma ścięte narożniki i wcięcia, dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej zapewniony jest poprzez  gminne drogi  wewnętrzne ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową,  Morelową, Dereniową, Pigwową i ul. Gruszową, drogi są nieurządzone. Teren działek jest płaski, porośnięty trawami, na części działek są zadrzewienia.

 

nr  ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza

działki w złotych

nr  ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza

działki w złotych

80

0,0924

140 000

106

0,1345

248 000

81

0,0913

146 500

110

0,0905

178 000

84

0,0901

136 000

111

0,1148

226 000

85

0,0907

137 500

113

0,0946

187 000

88

0,0932

145 000

115

0,1266

238 000

89

0,0934

155 000

116

0,1234

245 000

90

0,0934

170 000

117

0,1376

260 000

91

0,0907

156 000

118

0,1265

230 000

92

0,0908

160 000

120

0,0907

163 000

93

0,0908

170 000

121

0,0900

160 000

94

0,1514

270 000

122

0,1141

210 000

95

0,1514

275 000

99

0,2206

445 000

98

0,2205

450 000

123

0,2171

478 000

100

0,2207

446 000

126

0,2214

365 000

124

0,2249

494 800

 


 

Przeznaczenie działek o nr ew.  80, 81, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 106, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122 i sposób ich zagospodarowania:

Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze jako przeznaczenie podstawowe. Nieuciążliwe drobne usługi bytowe stopnia podstawowego (np. gastronomia, drobne usługi handlu podnoszące atrakcyjność terenu) towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, jako przeznaczenie dopuszczone. Warunkiem dopuszczenia usług  jest ich  nie większy niż 20% udział w ogólnej powierzchni użytkowej. Warunkiem lokalizacji usług jest zabezpieczenie niezbędnych miejsc parkingowych na własnej działce. Plan ustala obowiązek zachowania min. 50% powierzchni każdej działki inwestycyjnej jako biologicznie aktywnej. Na działce, poza budynkiem mieszkalnym, dopuszcza się budowę drugiego obiektu o funkcji garażowo - gospodarczej.
Działki o nr ew. 80, 81, 84, 85, 88, 89 położone są w granicach stanowiska archeologicznego nr 58-63/70, dla którego obowiązują zasady ochrony archeologicznej dóbr kultury.

 

Przeznaczenie działek o nr ew.  98, 99, 100, 123, 124, 126 i sposób ich zagospodarowania:

Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U/MN:

a) usługi publiczne stopnia podstawowego: kultura, oświata, sport, rekreacja, opieka zdrowotna i społeczna itp. oraz nieuciążliwe administracja, handel, usługi, jako przeznaczenie podstawowe,

b) mieszkalnictwo jednorodzinne jako przeznaczenie podstawowe,

c) na działkach przylegających pośrednio poprzez ulice KL do linii kolejowej KK:   składy, hurtownie, magazyny, drobna wytwórczość, jako przeznaczenie dopuszczone,

d) plan ustala obowiązek zachowania  minimalnej powierzchni każdej działki inwestycyjnej jako biologicznie czynnej/aktywnej:

- min. 25% dla działek usługowych,

- min. 50% dla działek mieszkaniowych,

e) warunkiem lokalizacji usług jest zabezpieczenie niezbędnych miejsc parkingowych na własnej działce,

f) na działce, poza budynkiem mieszkalnym, dopuszcza się budowę drugiego obiektu o funkcji garażowo – gospodarczej,

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) osoby fizyczne i prawne, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek o ich nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.

     

     Termin podania do publicznej wiadomości – termin wywieszenia ogłoszenia w dniu   08.07.2016 r. Data zdjęcia ogłoszenia w dniu 22.08.2016 r.

    Informacji udziela:

Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pokój 204. Telefony (22) 738-26-13 lub (22) 738-26-53  fax (22) 729-56-64.

Referat Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pokój 206. Telefony (22) 738-26-14 lub (22) 738-26-54.

 

Dodany 2017-12-06 13:16:23 przez admin admin         Wyświetlony: 3744
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-12-08 13:13:57               Historia zmian [1]
Publikacja 2017-12-06 13:16:30
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3885790 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij