Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl / URZĄD GMINY / Struktura organizacyjna / Biuro Promocji
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Biuro Promocji

Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 pok. 202.

Do zadań Biura Promocji należy:

1. W zakresie public relations:
1)    opracowanie i realizacja strategii promocji i komunikowania Gminy,
2)    inicjowanie, wykonywanie i koordynacja działań na rzecz budowania pozytywnego wizerunku Gminy,
3)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i podmiotami zewnętrznymi w zakresie budowania wizerunku Gminy,
4)    opracowanie i wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej (corporate identity),
5)    współpraca przy organizacji uroczystości lokalnych,
6)    organizacja spotkań Burmistrza z mieszkańcami i różnymi grupami społecznymi,
7)    opracowanie programów wizyt oficjalnych gości,
8)    koordynacja  kontaktów z gminami partnerskimi,
9)    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem patronatu Burmistrza.

2. W zakresie promocji Gminy:
1)    inicjowanie, wykonywanie i koordynacja działań związanych z promocją Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień inwestycyjnych,
2)    upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach i zamierzeniach Gminy,
3)    bieżące aktualizowanie i udostępnianie oferty inwestycyjnej gminy skierowanej do potencjalnych inwestorów,
4)    uczestniczenie w imprezach o charakterze promocyjnym, w tym wystawy, targi, spotkania itp.,
5)    koordynacja współpracy w przypadku zewnętrznych inicjatyw służących promocji Gminy,
6)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy promowaniu ich działań,
7)    zakup gadżetów i upominków promocyjnych.

3. W zakresie polityki informacyjnej:
1)    koordynowanie działań informacyjnych Gminy,
2)    prowadzenie serwisu informacji na temat działań Burmistrza, Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
3)    współpraca z mediami,
4)    koordynowanie przepływu informacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
5)    nadzór nad portalem brwinow.pl,
6)    prowadzenie i koordynacja polityki wydawniczej Gminy,
7)    utworzenie i prowadzenie banku danych dotyczących Gminy, w tym banku zdjęć,
8)    monitorowanie informacji na temat Gminy ukazujących się w środkach przekazu.

4. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1)    utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi działaczami społecznymi,
2)    współpraca w zakresie promowania lokalnych imprez kulturalnych, sportowych itp.,
3)    tworzenie kalendarza obchodów świąt państwowych, imprez kulturalnych i sportowych,
4)    wykonywanie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i prowadzenia spraw związanych z konkursami na realizację zadań publicznych.
5. Przeprowadzanie postępowań wyłączonych z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6.Przygotowanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów lub istotnych warunków umów.

Pracownikami Biura Promocji są:

Lp.
Imię i Nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
1. Mirosława Kosiaty Kierownik Biura Promocji 202 738-26-18
2. Dorota Franke Inspektor ds. Promocji Gminy Brwinów 202 738-26-29
3. Monika Miziołek Inspektor ds. Promocji Gminy Brwinów 202 738-26-29
4 Agnieszka Bielecka Podinspektor ds. Promocji Gminy Brwinów 202 738-26-29

 

 

 

 

e-mail: promocja(at)brwinow.pl

Dodany 2011-01-03 10:15:48 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2988
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-12-07 18:02:08               Historia zmian [8]
Publikacja 2011-01-03 10:15:59
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3885790 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij