Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl / URZĄD GMINY / Struktura organizacyjna / Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA mieści się w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a.

 

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy: 

1.      Prowadzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia.

2.      Prowadzenie ewidencji informacji o środowisku i jego ochronie będących
w posiadaniu urzędu oraz przekazywanie danych do BIP.

3.      Współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Warszawie
i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pruszkowie w kontrolach zgodności sposobu korzystania ze środowiska przez Przedsiębiorców z wydanymi zezwoleniami i obowiązującym prawem.

4.      Występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań będących w kompetencji Inspektoratu oraz do Starosty Powiatu Pruszkowskiego jeżeli w wyniku kontroli własnej stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnienie, że naruszenie takie mogło nastąpić.

5.      Obliczanie i odprowadzanie do Urzędu Marszałkowskiego opłat za korzystanie ze środowiska.

6.      Prowadzenie ewidencji zawartych umów mieszkańców Gminy z Przedsiębiorcami na wywóz odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych.

7.      Prowadzenie kontroli mieszkańców w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych stałych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
z nieruchomości i posiadania dowodów potwierdzających korzystanie z tych usług oraz egzekucja tych wymogów w przypadku nie wykonania obowiązku.

8.      Monitoring w zakresie ochrony środowiska.

9.      Prowadzenie postępowania o usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

10.    Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii przemysłowych.

11.    Prowadzenie postępowania o wydawanie zezwoleń  na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.

12.    Wymierzanie administracyjnych kar  pieniężnych  za zniszczenie  terenów zieleni lub drzew i krzewów, prowadzone niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego.

13.    Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody.

14.    Wnioskowanie o wprowadzanie przez Radę odpowiednich form ochrony przyrody oraz ewidencja form ochrony przyrody.

15.    Współudział w opracowywaniu założeń i programów dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska, dokonywanie oceny skutków zmian w planie zagospodarowania  przestrzennego.

16.    Opiniowanie projektów prac geologicznych w celu rozpoznania hydrogeologicznego i określenia możliwości ujęcia wód podziemnych.

17.    Przeprowadzanie postępowań będących w kompetencji Gminy w sprawach podtapiania terenów.

18.    Współpraca z instytucjami związanymi z gospodarką wodną.

19.    Ugody w sprawach zmian stosunków wodnych.

20.    Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

21.    Edukacja ekologiczna mieszkańców wspólnie z referatem komunalnym.

22.    Przygotowywanie formularzy i innych materiałów konkursowych na konkursy ekologiczne.

23.    Bieżący nadzór oraz utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie Gminy tj. sprzątanie wycinki i korekty drzew w pasach drogowych oraz na terenie parków, skwerów
i placów zabaw ( przygotowywanie zakresów, nadzór, rozliczanie ).

24.    Zakupy kwiatów sezonowych, drzew, krzewów oraz nadzór nad ich posadzeniem
i pielęgnacją.

25.    Współpraca z innymi jednostkami przy organizowaniu konkursów.

26.    Organizowanie szkoleń dla Rolników przy współpracy z Ośrodkiem doradztwa rolniczego.

27.    Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny.

28.    Szacowanie szkód w uprawach polowych spowodowanych klęskami Żywiołowymi (susza, huragany, powodzie).

29.    Współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w opiniowaniu rocznych planów polowań.

30.    Kontrola w zakresie utrzymania w czystości biologicznej działek i gruntów rolnych.

31.    Współpraca z instytucjami w zakresie opracowywania programów oraz projektów wieloletnich i rocznych planów rozwoju rolnictwa, leśnictwa oraz oceny ich oddziaływania.

32.    Współpraca w zakresie organizowania działalności związanej z produkcją roślinną (informacje, ogłoszenia).

33.    Współpraca z jednostkami zabezpieczającymi rolników w materiał hodowlany oraz ze związkami hodowców (informacja, ogłoszenia).

34.    Organizowanie i nadzorowanie czynności związanych z ochroną roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

35.    Opracowywanie sprawozdań dotyczących rolnictwa.

36.    Wzywanie osób do wykonywania czynności związanych  z ochroną roślin
a w razie niewykonania - zlecanie osobom prawnym lub fizycznym wykonanie tych czynności na koszt użytkownika uprawy.

37.    Organizowanie badania gleby na zawartość makroelementów, azotynów
i azotanów – współpraca ze Stacją Chemiczno-Rolniczą.

38.    Prowadzenie kontroli upraw maku i konopi.

39.    Podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń lekarza weterynarii
o umiejscowieniu i zwalczaniu chorób zakaźnych.

40.    Przeprowadzanie kontroli i wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu  prowadzenia gospodarstwa rolnego.

41.    Kontrolowanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych;

42.    Współpraca z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

43.    Prowadzenie spraw związanych z interwencyjnym skupem zbóż.

44.    Przygotowywanie SIWZ na w/w zadania oraz planów i sprawozdań finansowych.

45.    Rozliczanie i nadzór nad wykonawcami realizującymi w/w zadania.

Pracownikami Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Społecznych są:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

1.

Edyta Osmańska-Jakóbik

Kierownik referatu

 

12

7382-590

2.

Anna Mydlarz

Główny specjalista ds. ochrony środowiska

12

7382-590

3.

Marzena Sękulska

Podinspektor ds. ochrony środowiska

11

7382-594

4. Konrad Więch Podinspektor ds. ochrony środowiska 11 7382-594
5. Barbara Augustyniak Inspektor ds. ochrony środowiska 11 7382-594
6. Anna Wąsikowska Pomoc administracyjna 11 7382-594
Dodany 2008-12-23 15:15:31 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6897
Autor dokumentu: M.W
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-12-07 17:59:14               Historia zmian [14]
Publikacja 2008-12-23 15:15:50
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3888694 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij