Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl / URZĄD GMINY / Struktura organizacyjna / Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej
Referat Działalności GospodarczejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Referat Działalności Gospodarczej mieści się w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 006 (parter).

Hanna Gniadek - Podinspektor

Nr Tel. (0-22) 7382-651

Do zadań i kompetencji Referatu Działalności Gospodarczej należy:

 

1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

 

2) na wniosek podmiotu gospodarczego dokonywanie i wydawanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian w ewidencji działalności gospodarczej oraz likwidacji wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,

 

3) przekazywanie Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Wojewódzkiemu Urzędowi Statystycznemu kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o dokonywanej zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

 

4) przyjmowanie i przesyłanie, na życzenie interesanta, do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej /REGON/,

 

5) przyjmowanie i przesyłanie, na życzenie interesanta, do Urzędu Skarbowego zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych (NIP),

 

6) współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Komendą Powiatową Policji, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Strażą Miejską w zakresie nadzoru nad działalnością podmiotów gospodarczych,

 

7) kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców,

 

8) współpraca z organizacjami przedsiębiorców,

 

9) na wniosek podmiotu gospodarczego wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, przyjmowanie wniosków o wydanie duplikatów dokumentów dotyczących działalności gospodarczej (zagubionych, skradzionych, zniszczonych),

 

10) wydawanie zaświadczeń o podmiotach gospodarczych na wniosek uprawnionych osób i instytucji,

 

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,

 

12) umożliwienie przedsiębiorcom wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności,

 

13) zapewnienie dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczenia oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych,

 

14) przygotowywanie dokumentów dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, decyzji wygaśnięć, cofnięcia i innych,

 

15) naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

 

16) współpraca z Urzędem Kontroli Skarbowej w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy i ich kontroli,

 

17) przekazywanie do Urzędu Skarbowego kopii zezwoleń i decyzji wygaśnięć na sprzedaż napojów alkoholowych,

 

18) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań zmierzających do podejmowania decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zadanie wspólne/,

 

19) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

 

20) wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne na obszar gminy,

 

21) wydawanie wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

 

22) opracowywanie rocznych sprawozdań i analiz dla potrzeb wewnętrznych urzędu oraz w celu udzielania informacji,

 

23) opracowywanie miesięcznych wykazów nowo zorganizowanych i wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych dla Referatu Budżetowo – Finansowo - Podatkowego,

 

24) współpraca z Referatem Budżetowo – Finansowo – Podatkowym w zakresie ustalania dochodów gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

 

25) sporządzanie miesięcznych wykazów dla Referatu Budżetowo – Finansowo – Podatkowego z dokonywanych przez podmioty gospodarcze wpłat z tytułu odebranych zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Dodany 2003-12-19 09:21:52 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5559
Autor dokumentu: M.W
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-12-07 17:57:11               Historia zmian [11]
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3885790 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij