Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
www.brwinow.bipst.pl / URZĄD GMINY / Struktura organizacyjna / Referat Kadr i Organizacji
Referat Kadr i OrganizacjiWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Referat Kadr i Organizacji mieści się w Budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 pok. nr 7, 102 i 205.

Referat Kadr i Organizacji zapewnia funkcjonowanie Urzędu i obsługę kadrową pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych.

Do zadań Referatu należy w szczególności:

1.      prowadzenie:

1)      biura obsługi interesanta Urzędu,

2)      sekretariatu Burmistrza Gminy Brwinów,

3)      sekretariatów Zastępców Burmistrza Gminy Brwinów,

4)      zbioru akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem akt osobowych dyrektorów placówek oświatowych,

5)      dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,

6)      dokumentacji związanej ze zmianą wynagrodzeń, nagrodami jubileuszowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, okresowymi ocenami pracy, emeryturami i rentami, wyjazdami służbowymi, odpowiedzialnością majątkową,

7)      rejestru szkoleń pracowników i przekazywanie informacji
o szkoleniach, przygotowywanie umów na używanie pojazdów do celów służbowych,

8)      współpraca z Sądem Rejonowym w Pruszkowie w zakresie prowadzenia spraw związanych z pracą skazanych,

9)      prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi,

10)  rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Burmistrza,

11)  zbioru zarządzeń Burmistrza,

12)  rejestru skarg i wniosków,

2.      Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w przedmiocie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych w Urzędzie oraz staży absolwenckich.

3.      Przygotowywanie umów z zakładami opieki zdrowotnej w związku z badaniami lekarskimi pracowników.

4.      Organizacja i przygotowanie dokumentacji komisji konkursowej na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych.

5.      Zamawianie, wydawanie i ewidencjonowanie obiegu pieczęci i tablic urzędowych.

6.      Współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura w Warszawie
w związku z wyborami i referendami.

7.      Zapewnienie pracownikom Urzędu zaopatrzenia w materiały biurowe.

8.      Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie składania rocznych zeznań podatkowych.

9.      Prenumerata czasopism.

10.  Obsługa ankiet dotyczących Gminy.

11.  Współpraca z GUS i PFRON w zakresie prawa pracy.

12.  Sprawy związane z oświadczeniami majątkowymi: Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

13.  Prowadzenie centralnego rejestru umów zleceń i umów o dzieło.

14.  Aktualizacja tablic informacyjnych, urzędowych w oparciu o materiały
z poszczególnych referatów.

15.  Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników Urzędu.

16.  Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu, rejestru zwolnień lekarskich.

17.  Wydawanie legitymacji służbowych pracownikom.

18.   Prowadzenie książki kontroli, w której rejestruje się kontrole przeprowadzane
w Urzędzie.

19.  Sprawy wiązane z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi Urzędu.

20.  Zapewnienie bieżącej wysyłki korespondencji urzędowej.

21.  Ewidencjonowanie korespondencji.

22.  Czynności związane z doręczaniem korespondencji wewnątrz Urzędu.

 

Pracownikami Referatu Kadr i Organizacji są:

 

L.p.
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nr  pokoju
Nr telefonu
1. Justyna Gołębiowska-Wdowczyk Kierownik Referatu 205 738-26-23
2. Katarzyna Kowalska Zastępca Kierownika 205 738-26-23
3. Ewa Rdest Podinspektor ds. Kancelaryjnych 007 738-26-01
4. Edyta Caban Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu Burmistrza 102 738-26-12
5. Aneta Michalska Inspektor ds. obsługi sekretariatu 003 738-25-66
6. Ewa Graszka Inspektor 007 738-26-15
7. Patrycja Jędernalik Referent 007 738-26-15
8. Dorota Gałązka  Pomoc administracyjna 007 738-26-15

 

Dodany 2003-12-19 09:11:25 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6545
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-12-07 17:50:58               Historia zmian [73]
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3999105 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij